Nano Bilim ve Nano Mühendislik

Nano Bilim ve Nano Mühendislik Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Program

Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Lisansüstü programının diğer yüksek lisans programlarından farkları şöyle sıralanabilir:

1. Boyutlara ve bunları ilgilendiren proseslere veya olaylara nano ölçekte bakması
2. Karakterizasyon çalışmalarında kullanılan tüm cihazların nano ölçeğe göre uyarlanmış olması
3. Tasarım ve imalatların nano ölçekte boyutlandırılması
4. En modern teknolojilerin ve ölçüm yöntemlerinin kullanılması
5. Doğada bulunan canlıların veya süreçlerin taklit edilmesi

Önerilen program disiplinler arası nitelikte olup, bu program daha çok nano ile ilgili araştırma kurumuna uygun mezunlar verecek olmasıdır. Bu nedenle mevcut bölümleri zayıflatması söz konusu değildir. Üniversitemizde bu alanda bir bölüm ve program bulunmamaktadır. Bu programın başarı ile yürütülebilmesi için İTÜ’nün tüm insan gücü ve imkanları seferber edilecektir.
Bu programın düzenlenmesi ve hazırlığı yapılırken Mevcut alt yapı imkanları (Değişik bölümlerdeki dersler, derslik ve özellikle Laboratuar olanakları) kullanılacaktır.

Programın Üniversiteye getireceği ek mali külfet konusunda DPT’nin sağladığı 25 milyon dolar değerinde alt yapı projesi ve yine TÜBİTAK dahil çeşitli kaynaklardan sağlanan araştırma projeleri ile karşılanacaktır. Bu nedenle açılacak programda önemli ölçüde yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar,v.b) gerektirmemektedir. Üniversiteye getireceği ek mali külfet yoktur.


Tarihçe

Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek ve uluslararası standartları yakalamak için ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji konusunda disiplinlerarası işbirliğini güçlendirmek gerekmektedir. Ülkelerin Nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki düzeyleri, ülkelerin gelişmişliklerini ölçen bir kriter haline gelmeye başlamıştır. Nanoteknolojinin ülkemiz ekonomisine ve savunmasına getireceği katkıları en iyi biçimde kullanabilmek için üniversitelerimizin, sanayi ve kamu kuruluşlarımız arasında sıkı işbirliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Araştırma laboratuarları (nanobilim ve nanoteknoloji araştırmalarına yönelik olarak) yeni bir örgütlenmeye gitmekte; üniversiteler yeni eğitim programları başlatmaktadır. Bu bağlamda, İTÜ NanoScience & NanoEngineering lisansüstü programının başlatılması ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz genç bilim insanlarının ve araştırıcıların yetiştirilmesinde önemli katkıda bulunmak ve geliştirilecek teknolojilerle nanoteknolojinin ülkemizde kök salması ve ekonomiye katkı sağlar hale gelmesi için uzmanlar yetiştirilmesi amacıyla 2010 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

 

Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Lisansüstü programının diğer yüksek lisans programlarından farkları şöyle sıralanabilir:

1.  Boyutlara ve bunları ilgilendiren proseslere veya olaylara nano ölçekte bakması 2. Karakterizasyon çalışmalarında kullanılan tüm cihazların nano ölçeğe göre uyarlanmış olması 3.  Tasarım ve imalatların nano ölçekte boyutlandırılması 4.  En modern teknolojilerin ve ölçüm yöntemlerinin kullanılması 5.   Doğada bulunan canlıların veya süreçlerin taklit edilmesi

 

Önerilen program disiplinler arası nitelikte olup, bu program daha çok nano ile ilgili araştırma kurumuna uygun  mezunlar vermektedir. Bu nedenle  mevcut bölümleri zayıflatması söz konusu değildir. Üniversitemizde bu alanda bir bölüm ve program  bulunmamaktadır. Bu programın başarı ile yürütülebilmesi için İTÜ’nün tüm insan gücü ve imkanları seferber edilmiştir.

Bu programın düzenlenmesi ve hazırlığı yapılırken Mevcut alt yapı  imkanları (Değişik  bölümlerdeki dersler, derslik ve özellikle Laboratuar olanakları) kullanılmaktadır. Araştırma Alanları

Son yıllarda metalleri, yarıiletkenleri, seramikleri, polimerleri ve kompozitleri içeren nanoyapılı malzemelerin elektronik ve haberleşme, bilişim, biyoteknoloji, enerji, tıp, inşaat ve çevre gibi konulardaki uygulamaları üzerine çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Nanoteknoloji sağlıkta, hastalık teşhis ve tedavisinde, ilaç sanayisinde, tarımda, elektronik ve haberleşmede, bilgi işlemede ve depolamada, çoklu işlevi olan yeni malzeme geliştirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında olduğu gibi savunma teknolojilerinde de vazgeçilmez olacaklardır. Bir yandan moleküllerden nanomakina yapma çalışmaları yürürken diğer yandan nanoboyutlara inilerek üretilen bilgisayarların bilgi işlem hızları ve bilgi depolama yetenekleri mevcut olanların kat kat üstüne çıkarılabilecektir. Küçük hacimli bilgisayarlarla donatılmış nanorobotlar sivil ve savunma alanlarında birçok ihtiyacı yerine getirecektir. Dış kaynaklı savunma sistemlerinin görünmeyen ve tespit edilemeyen kısımlarına yerleştirilmiş bu gibi cihazların milli savunmamıza oluşturacağı tehdit ve zararların büyüklüğünü hayal etmek zor olup gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Ulusal nanoteknoloji stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunacak eğitim programlarının açılması önem taşımaktadır. Örneğin, kişilere göre seçici olarak tahrip edici çeşitli mikropların ve ilaçların piyasaya çıkması ve bunların bertaraf edilememesi çok düşündürücü ve ürkütücüdür. Öte yandan, nanosensör ve bilgisayarlarla ve uzaktan algılama yeteneğine sahip sistemlerle donatılmış ve hedeflerini çok yüksek hassasiyet ve hızla tespit ve tahrip edebilen veya kendi savunmasını hızla ve doğru alabilen güçler karşısında yeterli savunma sistemleri geliştirmek ülkemizin geleceği açısından tarihi bir önem arz etmektedir. Nanomalzemelerden yapılan zırh veya daha hafif ve dayanıklı malzemeden yapılmış savunma sistemleri ile bir ülkenin savunma gücünün önemli oranda güçleneceği aşikardır. Ayrıca, nanobiyoteknolojinin önümüzdeki 20-50 yıllık dönemde hayatımızı en çok etkileyecek bilim alanı olacağı öngörülmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere nanobiyoteknoloji alanında araştırma geliştirme faaliyetleri ve yapılan yatırımlar ivme kazanarak artmaktadır.Başarı Değerlendirmesi

Tezli yüksek lisans programımız kapsamında uygulanan mezuniyet koşulları İTÜ senato esaslarında belirtildiği gibidir:

Yüksek Lisans Tezi ve Sonuçlanması

Madde 53- Yüksek lisans tezinin tamamlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)    Öğrenci, senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b)    Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav bir ay içerisinde yapılmazsa, enstitü onayı ile yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı  yapılır.

c)    Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup,  jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyicilerde soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

d)    Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir. Ayrıca, mecburi olarak almaları gereken yirmi dört krediye ilave olarak başarısız oldukları ve koşullu geçtikleri dersleri tekrar alırlar ve tekrar alınan bu derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartıyla tez çalışmasına devam edebilirler.

e)    Savunma sınavında, komisyon üyeleri ve öğrenci, İTÜ tarafından ilan edilen ‘Mülakatlarda ve Sözlü Sınavlarda Uyulması Gereken Etik Hususlar’a uyarlar.

f)     Anabilim/anasanat dalları gerekli gördüğü takdirde lisansüstü başvuru tarihlerinden önce ilan etmiş olmak kaydıyla, Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esaslarında belirtilmiş mezuniyet koşulları dışında ilave mezuniyet şartları belirleyebilir.

g)     Tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade      eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru en erken üçüncü yarıyıl sonunda yapılabilir.

Doktora programımız kapsamında uygulanan mezuniyet koşulları İTÜ senato esaslarında belirtildiği gibidir:

Doktora/Sanatta Yeterlik Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 65- Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)    Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili bir adet uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunumunun yapılmış olması şartı olarak aranır.

b)    Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası konser vermiş olması sanatta yeterlik mezuniyet şartı olarak aranır. Konserin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlenmesi şarttır.

c)    Her bir anabilim/anasanat dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim/anasanat dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, enstitü yönetim kurulu ve üniversite senatosu onayı ile yürürlüğe girer.

d)    Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay süre verilir. Altı aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

e)    Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı, tez izleme komitesi ve tez konusu değiştirilir. Öğrenci, mecburi olarak alınması gereken yirmi bir krediye ilave olarak,  varsa başarısız olduğu ve/veya koşullu geçtiği dersleritekrar alarak, tekrar aldığı bu dersleri ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamladığı takdirde, yeterlik sınavına tekrar alınır ve başarılı olması halinde yeni tez önerisi verir.

f)     Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup,  jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyicilerde soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

g)    Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru tez aşamasında ve en erken yedinci yarıyıl sonunda yapılabilir.Misyon

Disiplinlerarası bir konu olan “nanobilim ve nanomühendislik” ile ilgili alanlarda, öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek, üst düzey akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.Vizyon

Nanobilim ve nanomühendislik ile ilgili alanlarda, üst düzey bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,75
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,9
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,65
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**72
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,9
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,9
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı NSE513E
(Yüksek Lisans)
Biyolojik malzemelerin moleküler yapısı
(Molecular structure of biological materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM503E
(Yüksek Lisans)
Malzeme yapısı ve kristalografisi
(Structure and crystallography of materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE508E
(Yüksek Lisans)
Polimerik Nanoyapılar ve Nanokompozitler
(Polymeric Nanostructures and Nanocomposites)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE517E
(Yüksek Lisans)
Çevre Nanoteknolojisi
(Environmental Nanotechnology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE518E
(Yüksek Lisans)
Gıdalarda nanoteknik ve nanouygulamalar
(Nanotechniques and nanoapplications in foods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı EBT611E
(Yüksek Lisans)
Güneş Enerjisi Dönüşümü
(Solar Energy Conversion)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE515E
(Yüksek Lisans)
Malzemelerin ve Biyomalzemelerin Nanomekaniği
(Nanomechanics of Materials and Biomaterials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE516E
(Yüksek Lisans)
Nano Lif Üretim ve Uygulamaları
(Nanofibre Production and Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM538E
(Yüksek Lisans)
Moleküler Simülasyon Yöntemleri
(Molecular Simulation Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE509E
(Yüksek Lisans)
Moleküler Sensörleri ve NanoBiyosensörler
(Molecular Sensors and NanoBiosensors)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE511E
(Yüksek Lisans)
Moleküler biyobenzetim ve sentetik biyoloji
(Molecular biomimetics and synthetic biology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE519E
(Yüksek Lisans)
Mikro ve Nano Akışkan Sistemler
(Micro and Nanofluidic Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı EBT609E
(Yüksek Lisans)
Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü ve Depolanması
(Electrochemical Conversion and Storage of Energy)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE505E
(Yüksek Lisans)
Nanomalzemelerin Özellikleri
(Properties of Nanomaterials)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE504E
(Yüksek Lisans)
Nanoyapıların Fizik ve Kimyası
(Physics and Chemistry of Nanostructures)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE506E
(Yüksek Lisans)
Nanoteknolojide Üretim Teknikleri
(Fabrication Techniques in Nanotechnology)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE510E
(Yüksek Lisans)
Biyonanoteknoloji araştırmalarında kullanılan model organizmalar
(Model organisms in bionanotechnological research)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE520E
(Yüksek Lisans)
Nanoyapılı Malzemelerin Mekanik Özellikleri
(Mechanical Properties of Nanostructured Materials)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE522E
(Yüksek Lisans)
Nanoelektronik
(Nanoelectronics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE603E
(Doktora)
Nano Malzemelerde Radyasyon İşlemleri
(Radiation Processes for Nanomaterials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE604E
(Doktora)
Nanomalzemeler için Nükleer Teknikler
(Nuclear Techniques for Nanomaterials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE606E
(Doktora)
Nanotıp
(Nanomedicine)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE605E
(Doktora)
Gen Terapisi
(Gene Therapy)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE607E
(Doktora)
Nanomalzemelerin Elektrik, Dielektrik ve Manyetik Özellikleri
(Electrical, Dielectric and Magnetic Properties of Nanomaterials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PST602E
(Doktora)
Elektropolimerik Nanoyapılar
(Electropolymeric Nanostructures)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE602E
(Doktora)
İleri Nanokaraterizasyon Teknikleri
(Advanced Nanocharacterization Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE596E
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı NSE803E
(Yüksek Lisans)
Nano Bilim ve Nano Mühendisliğe Giriş
(Introduction to Nanoscience and Nano Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE5XXE
(Yüksek Lisans)
Yüzeyler ve Arayüzeyler
(Surfaces&Interfaces)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı NSE596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
(Scientific Research, Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı NSE696
(Doktora)
Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
(Scientific Research, Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı NSE696E
(Doktora)
Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
(Scientific Research, Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.