Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın Amacı ve Gerekçesi

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı'nın amacı moleküler biyoloji, genetik ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.

Son yıllarda Moleküler Biyoloji alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucunda gelişen biyoteknoloji şimdiden endüstrinin pek çok alanını şekillendirmeye başlamıştır. Ülkemizde bu alanlarda yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Amaçladığımız program, ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında bu eksikliğin doldurulmasını ve yeni oluşumlara yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, yüzyılımız için önceliği belirlenmiş olan bu alanlarda ülkemiz için gerekli olan yetişmiş insan gücü açığı kapatılabilecektir. Aynı zamanda evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan ve bu potansiyele sahip araştırmacıların yetiştirilmesi de ana hedefler arasındadır.

Programın Katkısı

Moleküler biyoloji ve genetik bilgilerinin uygulanması ile biyoteknoloji oldukça hızlı ilerleyerek yepyeni sektörler ortaya çıkarmaktadır. Rekombinant DNA teknolojisinde veya moleküler biyoteknolojideki yeni gelişmeler uygulamada yepyeni sektörler ortaya çıkarmakta ve verimliliği artırma ve yeni hizmet ve ürünleri sunabilmeyi sağlamaktadır.

Ülkemizde öncelikli olarak atılım yapılması gereken teknoloji alanlarından moleküler biyoloji, genetik ve modern biyoteknoloji konularında öğrencilerin gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim alarak yetişmeleri son 15 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin bu konudaki açığını kapatmaya katkıda bulunacaktır. Bu programda yetişecek mezunların dolaylı ve dolaysız olarak katkılarının bulunabileceği alanlar aşağıda sıralanmaktadır:

Modern biyoteknolojinin tıp alanında uygulamalarının artışı rekombinant DNA teknolojisi veya genetik mühendisliği devriminin başlaması ile olmuştur. Genetik hastalıkların moleküler mekanizmalarının incelenmesinde, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bilgi üretilmesi, özellikle tıp fakültelerinde ve sağlık sektörü.

İnsan sağlığı için risk oluşturan hastalık etkenleri, toksik kimyasallar ve radyasyon gibi etkenlerin belirlenmesi, bunların neden olduğu etkilerin moleküler mekanizmalarının incelenmesi, bunlara karşı sınırlamalar getirilmesi ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesi, daha sağlıklı bir çevre yaratılması.

Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların ve onların ürünlerinin konvansiyonel ve/veya moleküler biyoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla üretimi ve geliştirilmesi.

Biyoteknolojik sistem ve ürün geliştirilmesi.

Çeşitli konularda protein mühendisliğinin uygulamaları.

Çevre kirliliğinin ekosistemlerde yaptığı etkilerin belirlenmesi, temiz enerji üreten proseslerin geliştirilmesi, ekosistemlerdeki genetik zenginliğin belirlenmesi ve gen kaynaklarının korunması gibi konular.

Bu program interdisipliner özelliği sayesinde farklı lisans programlarından gelebilecek olan öğrencileri birleştirici ve yeterince güçlü bir eğitim tabanı oluşturacak, ayrıca Moleküler biyoloji-Genetik ve biyoteknoloji alanında doktora düzeyine hazırlayıcı eğitim olanaklarına imkan veren bir yapıyı sağlayacaktır.

Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır.

Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesini sağlayacaktır.

Bu konularda verilecek olan lisansüstü eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır.


Tarihçe
 

1. Program Hakkında

Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji  Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Moleküler Biyoloji- Genetik lisans mezunları ile birlikte, Temel Fen Bilimleri ve  Mühendislik disiplinleri mezunlarına yönelik disiplinler-arası bir programdır. Amacı moleküler biyoloji, genetik ve bu bilim dallarına dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini  sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmek aynı zamanda disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma ve eğitim-öğretimi sürdürme görevini en üst düzeyde yerine getirmektir. Ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki uzman eksikliğinin kapatılmasını, evrensel bilime katkıda bulunmayı ve bu bilimsel çıktıları ülkemizde modern endüstriyel teknolojilerin geliştirilebilmesi için uyarlamayı mümkün kılmayı hedefleyen programımız bu doğrultuda öğrenci kabulüne 2001-2002 öğretim döneminde başlamıştır. Program kapsamında hedeflenenler kısaca aşağıda özetlenmiştir.

 • İTÜ’nin alt yapısını ve insan kaynaklarını hızla geliştirerek mükemmeliyet merkezi niteliğinde innovasyonu temel alan doğrultuda araştırma ve geliştirme ortamı sağlamak
 • Bu araştırma ve geliştirme ortamında Türkiye’yi 2000’li yıllara taşıyacak genç girişimci ve araştırmacı kadroların yetişmesini sağlamak bu sayede ülkemiz için gerekli olan yetişmiş uzman açığını kapatmak
 • Ülkede yeterli bilgi birikimi sağlamak
 • Genç girişimci kadroların yurtdışında eğitimlerini dönemsel organize ederek, yetişmiş beyin göcünü önlemek
 • Evrensel Bilime katkıda bulunmak
 •  

  Moleküler biyoloji ve genetik bilgilerinin uygulanması ile biyoteknoloji oldukça hızlı ilerleyerek yepyeni sektörler ortaya çıkarmaktadır. Rekombinant DNA teknolojisinde veya moleküler biyoteknolojideki yeni gelişmeler uygulamada yepyeni sektörler ortaya çıkarmakta ve verimliliği artırma ve yeni hizmet ve ürünleri sunabilmeyi sağlamaktadır.  

      Ülkemizde öncelikli olarak atılım yapılması gereken teknoloji alanlarından moleküler biyoloji, genetik ve modern biyoteknoloji konularında öğrencilerin gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim alarak yetişmeleri son 15 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin bu konudaki açığını kapatmaya katkıda bulunacaktır. Bu programda yetişecek mezunların dolaylı ve dolaysız olarak katkılarının bulunabileceği alanlar aşağıda sıralanmaktadır:

   

 • Modern biyoteknolojinin tıp alanında uygulamalarının artışı rekombinant DNA teknolojisi veya genetik mühendisliği devriminin başlaması ile olmuştur. Genetik hastalıkların moleküler mekanizmalarının incelenmesinde, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bilgi üretilmesi, özellikle tıp fakültelerinde ve sağlık sektörü.
 • İnsan sağlığı için risk oluşturan hastalık etkenleri, toksik kimyasallar ve radyasyon gibi etkenlerin belirlenmesi, bunların neden olduğu etkilerin moleküler mekanizmalarının incelenmesi, bunlara karşı sınırlamalar getirilmesi ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesi, daha sağlıklı bir çevre yaratılması.
 • Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların ve onların ürünlerinin konvansiyonel ve/veya moleküler biyoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla üretimi ve geliştirilmesi.
 • Biyoteknolojik sistem ve ürün geliştirilmesi.
 • Çeşitli konularda protein mühendisliğinin uygulamaları.
 • Çevre kirliliğinin ekosistemlerde yaptığı etkilerin belirlenmesi, temiz enerji üreten proseslerin geliştirilmesi, ekosistemlerdeki genetik zenginliğin belirlenmesi ve gen kaynaklarının korunması gibi konular.


 • Araştırma Alanları
   Araştırma Alanları:

  Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı başladığı süreden bu yana önde giden birçok bilim alanında çalışmalar başlatarak genişlemektedir. Program kapsamında çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, pek çok alanda, üniversitemiz içi, yurtiçi ve yurtdışı gruplarlar ortak araştırmalar yapılmaktadır. Belli başlı çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Biyonanoteknoloji
 • Moleküler Biyobenzetim
 • Enzim biyoteknolojisi
 • Biyomalzemeler
 • Tıbbi Biyoloji
 • Nörobiyoloji
 • Bakteri Genetiği
 • İnsan Moleküler Genetiği
 • Protein Mühendisliği
 • Biyosensörler
 • Yönlendirilmiş Evrim
 • Doku Mühendisliği
 • Çevre Mikrobiyolojisi
 • Biyofizik
 • Biyolojik ve biyokimyasal sistemlerde modellemeler
 • İmmünoloji


 • Başarı Değerlendirmesi
  Programın disiplinler arası yapısı nedeniyle, Yüksek lisans programında iki uzmanlık alanı oluşturulmuştur. Programa giren öğrenciler bu iki alandan birini seçerek, o alana ilişkin  zorunlu dersleri  almaktadırlar. Ayrıca, program yürütme komitesi bilgisi dahilinde sürdürülen danışmanlık kapsamında, öğrenciler diğer uzmanlık alanından deseçmelerini tamamlayarak, her iki uzmanlık kapsamında temel bilgi seviyesine ulaşılmış olmasına gereken özen gösterilmektedir.L
 • 1) Biyoteknoloji Uzmanlık Alanı:
 • Biyoteknolioji uzmanlik alanini  seçen yüksek lisans ögrencileri asağıdaki dersleri almak zorundadır.
 •           

  MBG 511E

  Fermentation biotechnology

  Güz

  Zorunlu

  MBG 512

  Mikrobiyal metabolizma

  Bahar

  Zorunlu

  MBG 513

  Enzim kinetiği

  Güz

  Zorunlu

    2) Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanlık Alani

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanı Uzmanlık Alanını Seçen Y.Lisans Ögrencileri aşağıdaki dersleri almak zorundadır:

  MBG521E

  Advanced cell biology

  Güz

  Zorunlu

  MBG523E

  Advanced molecular biology

  Güz

  Zorunlu

  MBG524E

  Prokaryotic and eukaryotic gene regulation

  Bahar

  Zorunlu

    Mezuniyet  kriteri olarak Yüksek Lisans ogrencisinin  MBG534 kodlu seminer dersini ve MBG535 kodlu Laboratuvar dersini almasi ve toplamak zorunda oldugu 24 kredinin  12 sini zorunlu derslerden tamamlamak zorundadir. Iki uzmanlik alaninin entegrasyonunu saglamak amacıyla düşünülen diğer bir koşul, 12 kredinin 9 kredisi ogrencinin kendi uzmanlik alanından kalan 3 kredi  de diger uzmanlik alanının  zorunlu ders paketinden herhangi bir tanesi alınarak tamamlanması  beklenir.   Doktora öğrencilerinin ise MBG632 Danışmanlı Araştırmalar, MBG632 seminer, MBG621 Nucleic and Protein Biochemistry, MBG617 Biyoteknolojide Son Gelişmeler derslerini almaları, bu derslere ilaveten,  Biyoteknoloji Uzmanlık Alanını seçen öğrencilerin  MBG622 Microbial Genetics dersini, Moleküler Biyoloji-Genetik Uzmanlık Alanını seçen öğrencilerin ise MBG627 İnsan Genetiği derslerini almalari ve  toplam 24 kredinin 12 sini de MBG ders programından almaları gerekmektedir.

   Program  Başarı ölçütleri:

 • Her bir Yüksek Lisans Öğrencisi  için 
 • 1 uluslararası konferans bildirisi
 • Her bir Doktora öğrencisi için
 • 1 ulusal + 1 uluslararası konferans bildirisi
 • 1 uluslararası makale
 • Doktora öğrencileri için yaklaşık en az 6 ay yurtdışı veya yurtiçi başka bir grup veya laboratuvarda çalışma deneyimi
 •    Misyon
   

  Misyon

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, genç, girişimci, lider özelliklere sahip, sosyal yönü güçlü, araştırmacı, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı araştırmacı ve akademik kadroların yetişmesini sağlayarak ülkemizin moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında ihtiyacı olan yetişmiş uzman açığını kapatmak.
 • Dünya standartlarında, teorik ve uygulamalı olarak yüksek kalitede, alanımızdaki hızlı gelişmeleri gözönüne alarak sürekli güncellenen, çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma programı sunmak.
 • Moleküler biyoloji, genetik ve özellikle de biyolojik bilimlerde gerek temel bilim, gerekse mühendislik uygulamalarına yönelik disiplinlerarası ve yeni araştırma ve uygulama alanlarında ulusal kalkınmaya dair öncü çalışmalar yapmak. 


 • Vizyon
   

  Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında araştırmaya dayalı, ilerici, yüksek kaliteli ve sürekli eğitim-öğretim vererek akademik ve endüstriyel düzeyde bilim ve teknoloji çalışmalarını yürütecek analitik düşünce yeteneğine sahip kaliteli ve çağdaş bireyler yetiştirmek ve bu konularda yenilikçi araştırmalar yürüterek ulusal ve uluslararası alanda lider bir program konumuna gelmektir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı8
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarDisiplinlerarası bir program olarak, tüm Fen Bilimleri ve Mühendislik programları başvurabilir
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarDisiplinlerarası bir program olarak tüm Fen Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri Mezunları başvurabilirler
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı25
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarDisiplinlerarası bir program olarak, tüm Fen Bilimleri ve Mühendislik programları başvurabilir
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarDisiplinlerarası bir program olarak tüm Fen Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri Mezunları başvurabilirler
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MBG511E
  (Yüksek Lisans)
  Fermentasyon Biyoteknolojisi
  (Fermentation Biotechnology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG512E
  (Yüksek Lisans)
  Mikrobiyal Metabolizma
  (Microbial Metabolism)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG513
  (Yüksek Lisans)
  Enzim Kinetiği
  (Enzyme Kinetics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG514
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Enzimoloji
  (Industrial Enzymology)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG515E
  (Yüksek Lisans)
  Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri
  (Purification Techniques of Biomolecules)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG516E
  (Yüksek Lisans)
  İmmobilize Enzim ve Hücre Teknolojisi
  (Immobilized Enzyme and Cell Technology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG521E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Hücre Biyolojisi
  (Advanced Cell Biology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG522E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Moleküler Biyoteknoloji
  (Advanced Molecular Biotechnology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG523E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Moleküler Biyoloji
  (Advanced Molecular Biology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG524E
  (Yüksek Lisans)
  Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu
  (Prokaryotic and Eukaryotic Gene Regulation)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG526E
  (Yüksek Lisans)
  Biyolojik Araştırmalarda Model Organizmalar
  (Model Organisms in Biological Research)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG527E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Moleküler Genetik
  (Advanced Molecular Genetics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG532
  (Yüksek Lisans)
  Biyoinformatik
  (Bioinformatics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG534
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG535
  (Yüksek Lisans)
  Laboratuvar Araştırması
  (Laboratory Research)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG536E
  (Yüksek Lisans)
  İleri İmmunoloji
  (Advanced Immunology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG538E
  (Yüksek Lisans)
  Moleküler Tıp
  (Molecular Medicine)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG540E
  (Yüksek Lisans)
  Moleküler Biyolojinin Mantığı ve Yöntemleri
  (Method and Logic in Molecular Biology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG541E
  (Yüksek Lisans)
  Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojide Özel Konular
  (Special Topics in Molecular Biology-Genetics and Biotechnology)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG611
  (Doktora)
  Enzim Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Enzyme Science and Technology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG614E
  (Doktora)
  Endüstriyel Mikroorganizmaların İkincil Metabolitleri
  (Secondary Metabolites of Industrial Microorganisms)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG616
  (Doktora)
  Protein Yapısı ve Dinamiklerinde Bilgisayara Dayalı Metodlar
  (Computational Methods in Protein Structure and Dynamics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG617
  (Doktora)
  Biyoteknolojide Günümüzdeki Gelişmeler
  (Current Developments in Biotechnology)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG621E
  (Doktora)
  Nükleik Asit ve Protein Biyokimyası
  (Nucleic acid and protein biochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG622E
  (Doktora)
  Mikrobiyal Genetik
  (Microbial Genetics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG625E
  (Doktora)
  Hücre Siklüsu ve Kanser Biyolojisi
  (Cell Cycle and Cancer Biology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG626E
  (Doktora)
  Nörobiyoloji
  (Neurobiology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG627
  (Doktora)
  İnsan Genetiği
  (Human Genetics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBG630
  (Doktora)
  Protein Mühendisliği
  (Protein Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG632
  (Doktora)
  Danışmanlı Araştırma
  (Guided Research)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG634
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG636E
  (Doktora)
  Epigenetik
  (Epigenetics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBG638E
  (Doktora)
  BiyoalgılamadaYeni Yönelimler
  (New Trends in Biosensing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG640E
  (Doktora)
  Biyoenerji ve Biyoyakıtlar
  (Bioenergy and Biofuels)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG641E
  (Doktora)
  Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel Konular
  (Current Topics in Stem Cell and Developmental Biology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG643E
  (Doktora)
  Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojide İleri Konular
  (Advanced Topics in Molecular Biology-Genetics and Biotechnology)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBG697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.