Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası KENTSEL TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2002 yılında İTÜ Lisansüstü programlarının yeniden yapılanması sırasında güncellenmiş ve disiplinlerarası hale gelmiştir.

Program1988 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı kapsamında ŞEHİRSEL TASARIM Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak kurulmuş ve çok sayıda mezun vermiştir.

ÖZGÖRÜ (Vizyon)
İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Disiplinlerarası Programı -Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı özgörüsü, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uygulama, yöntem ve süreçlerine ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.
The vision of urban design program is to educate the students to specialize in the field of urban design focusing on improving urban spatial quality and physical form, and to evaluate the recent events concerning to urban design theories, practices, methods and the process.

ÖZGÖREV (Misyon)
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının özgörevi, Kentsel tasarım kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin arttırılması, Kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisinin geliştirilmesi ve diğer değerlerin kazandırılmasıdır. Programının bileşenlerine ait alt hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
The mission of urban design program is to provide a high level of background about the expansion of urban design theory and methodology; and to improve the skills of implementation about improving the spatial quality of urban area. 

PROGRAMIN GELECEĞE YÖNELİK AÇACAĞI UFUKLAR VE GETİRECEĞİ İLAVE YENİLİKLER
Kentsel Tasarım, değişen dünya değerleri karşısında kaybolan veya kaybolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracıdır. Yaratıcı, estetik , topluma ve geçmişe saygılı Kentsel tasarım uygulamalarının önemi ve gereği kaçınılmazdır. Kentsel tasarım ölçeği, insan ölçeğine daha yakın ölçekte kentsel mekan ve çevre kalitesi düzeyinin artırılması konuları ile ilgilidir. Programın geleceğe yönelik açılımları ve getireceği yeniliklerin kapsamı, Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmayı sağlamak ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları akademik düzeyde gerçekleştirebilmektir.
Urban design is an essential tool for conserving local and authentic values against to changing world. Therefore, creative, aesthetic urban design implementation which respects to society and the past is one of the key elements of urban design. Urban design is interested in the subjects of improving the quality of urban space and environment at a level of human-scale. The hypothetical and practical studies and the high level of background for the field of urban design are provided at the academic level.

BİLGİ BİLEŞENLERİ:
Kentsel tasarım kuramları ve politikaları konularında bilgilenme,
Kentsel doku ve tarihi, şehir mimarisi ve tarihi konularıyla birlikte şehir form ve estetiğini anlama ve değerlendirme konusunda bilgilenme,
Kentsel tasarım çalışma konularıyla ilişkili olan ekoloji, teknik altyapı, ulaşım, kent peyzajı, ve toplum sosyolojisi ile ekonomi vd. konularda sürece yönelik bilgilenme,
Kentsel tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgilenme.

Provides the students to attain knowledge about
Urban design theory and policies.
Urban pattern and history, urban architecture and history in addition to evaluate the urban form and aesthetic
Ecology, technical infrastructure, transportation, urban landscape, urban sociology and economy related to urban design
Urban design methods and techniques

BECERİ BİLEŞENLERİ:
Kentsel tasarım konularında yöntem geliştirme ve kullanabilme becerisi,
Kentsel mekan tarihini anlama ve geleceğe yönelik öneriler geliştirebilme becerisi,
Kentsel tasarım sürecinde yaratıcı olabilme ve anlatım tekniklerini etkin kullanabilme becerisi,
Kentsel tasarım uygulamalarına ait alternatif üretebilme becerisi,
Kentsel tasarım uygulamalarında sayısal yöntem ve teknikleri kullanabilme becerisi,
Disiplinler arası süreçte ekip kurabilme ve ekipte çalışabilme becerisi.

Improves the skills for
Research design
Understanding the history of urban space and developing the proposals for the future
Being creativity in the process of urban design and using illustration techniques effectively
Using scientific methods
Developing alternative solutions
Collaborative work

DEĞER BİLEŞENLERİ:
Koruma ve kaynakların etkin kullanımı değerleri,
Birlikte çalışma ve ortak düşüncede buluşma değerleri
Kamu yararına ve bilimsel düşünceye saygı değeri,
Yapılaşmış çevrede, doğal ve kültürel mirası koruma bilinci,
Mesleki ve etik değerler.

ALT YAPI VE İNSAN KAYNAKLARININ YETERLİLİĞİ
Kentsel Tasarım Lisans Üstü Programının yürütülmesinde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, derslik, atölye, laboratuar ve teknik olanaklarından yararlanılmaktadır.
İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi’nin Arşivinden ve GIS Laboratuvarı teknik olanaklarından da yararlanılabilecektir.

ARAŞTIRMA KONULARI
Kentsel Dokuda Çevresel Kalite
Kentsel Tasarım Standartları
Kentsel Yenileme
Kentsel Koruma
Kentsel Sağlıklaştırma
Yeni Yerleşme Alanları Tasarımı
Kentsel İmaj ve Kimlik
Bilgisayar Destekli Kentsel Tasarım
Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı


Tarihçe

Program 1988 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı kapsamında ŞEHİRSEL TASARIM Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak kurulmuş ve çok sayıda mezun vermiştir. 2002 yılında İTÜ Lisansüstü programlarının yeniden yapılanması sırasında güncellenen program İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası hale gelmiştir. Program 2013 yılında guncellenerek Anabilim dali yapisini almistir.Araştırma Alanları
 • Kentsel Dokuda Çevresel Kalite Kentsel Tasarım Standartları Kentsel Yenileme Kentsel Koruma Kentsel Sağlıklaştırma Yeni Yerleşme Alanları Tasarımı Kentsel İmaj ve Kimlik Bilgi Teknolojileri ve Kentsel Tasarım Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarım • Başarı Değerlendirmesi
  Ek koşul bulunmamaktadır.

  Misyon

  İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Disiplinlerarası Programı -Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı özgörüsü, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uygulama, yöntem ve süreçlerine ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.    Vizyon
  Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının özgörevi, Kentsel tasarım kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin arttırılması, Kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisinin geliştirilmesi ve diğer değerlerin kazandırılmasıdır. Programının bileşenlerine ait alt hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Şehir Planlama, Peyzaj Mimarlığı Bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren portfolio
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Şehir Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren portfolio
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Urban Planning, Landscape Architecture, Portfolio, Writing and Reading Ability of Turkish Language
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Urban Planning, Landscape Architecture, Portfolio, Writing and Reading Ability of Turkish Language
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı KET501E
  (Yüksek Lisans)
  Konut Alanlarının Tasarımı
  (Housing Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET502E
  (Yüksek Lisans)
  Kent Morfolojisi
  (Urban Morphology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET503E
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Dokusu
  (Urban Pattern)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET506E
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Açık Alanlarda Çevresel Değerlendirme
  (Environmental Evaluation of Urban Open Spaces)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET507
  (Yüksek Lisans)
  Koruma Alanlarında Planlama Tasarım ve Yönetim
  (Planning, Desigin and Management in Conservation Areas)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET508E
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarım Projesi II
  (Urban Design Project II)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :6.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET509
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarım Kuramı
  (Urban Design Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET511
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarım Projesi I
  (Urban Design Project I)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :6.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET512
  (Yüksek Lisans)
  Yarının Şehirleri
  (Cities of Tomorrow)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET514
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Yenileme Metodları
  (Urban Renewal Methods)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET515E
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Ekonomik Gelişmede Tasarımın Rolü
  (The Role of Urban Design in Economic Development)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET518
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar
  (Contemporary Approaches to Urban Design)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET519E
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Temsiliyet: İstanbul'u Yeniden Haritalamak
  (Urban Representation: (re) Mapping of Istanbul)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET521E
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarımda Araştırma Metodları
  (Research Methods for Urban Design)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET522
  (Yüksek Lisans)
  Arsa Geliştirme Süreci
  (Land Development Process)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı KET524E
  (Yüksek Lisans)
  Sosyal Ekoloji Ve Yapma Çevre
  (Social Ecology and Built Environment)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET525E
  (Yüksek Lisans)
  Sürdürülebilir Kentsel Tasarım
  (Sustainable Urban Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı KET527
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarımda Özel Konular
  (Special Topics in Urban Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı KET527E
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel Tasarımda Özel Konular
  (Special Topics in Urban Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı KET596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı KET597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı KET5xx
  (Yüksek Lisans)
  Dost Kentler İçin Tasarım
  (Design for Friendly Cities)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi : Dönemi :Güz
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.