Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ’de, 2001 Yılının Güz döneminde eğitime başlamış olan Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programının amacı; ekonomik yatırımların önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul yatırımlarının, hem yatırımcının ve hem de ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde eğitim vermektir. Ülkemizde yaşanmakta olan ve ileriki yıllarda da devam edecek olan hızlı şehirleşme olayı, şehirlerimizde çok dinamik bir gayrimenkul piyasası yaratmaktadır. Bu durum, konunun önemini ve piyasada bu alanda yetişmiş elemana olan ihtiyacı gittikçe arttırmaktadır. Dolayısıyla bu program, şehircilik, mimarlık, mühendislik, işletme ve ekonomi gibi farklı disiplinlerde yetişmiş elemanlara gayrimenkul finansı, pazarlaması, değerlemesi ve hukuku konusunda yüksek lisans eğitimi vermektedir. Türkiye’de ilk olarak İTÜ’de açılmış olan bu program, bu alandaki yoğun talebin karşılanmasında önemli bir işleve sahip bulunmaktadır.Disiplinlerarası bir program olan Gayrimenkul Geliştirme’nin öğretim kadrosunu işletme, mimarlık, mühendislik, hukuk ve şehircilik programlarından gelen öğretim üyeleri oluşturmaktadır.

Araştırma konuları

•Gayrimenkul Finansmanı
•Gayrimenkul Pazarlama
•Gayrimenkul Hukuku
•Konut Değerinin Mekansal Analizi
•Ofis Kira Değerlerinin Mekansal Analizi
•Koruma ve Yenilemenin Gayrimenkul Değerine Etkisi
•Perakende Ticaret Kira Değerlerinin Mekansal Analizi
•Altyapının Gayrimenkul Değerine Etkisi
•Planlama Faaliyetlerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi
•Stratejik Planlama


Tarihçe

 

İTÜ’de, 2001 Yılının Güz döneminde eğitime başlamış olan Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programının amacı; ekonomik yatırımların önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul yatırımlarının, hem yatırımcının ve hem de ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde eğitim vermektir. Ülkemizde yaşanmakta olan ve ileriki yıllarda da devam edecek olan hızlı şehirleşme olayı, şehirlerimizde çok dinamik bir gayrimenkul piyasası yaratmaktadır. Bu durum, konunun önemini ve piyasada bu alanda yetişmiş elemana olan ihtiyacı gittikçe arttırmaktadır. Dolayısıyla bu program, şehircilik, mimarlık, mühendislik, işletme ve ekonomi gibi farklı disiplinlerde yetişmiş elemanlara gayrimenkul finansı, pazarlaması, değerlemesi ve hukuku konusunda yüksek lisans eğitimi vermektedir. Türkiye’de ilk olarak İTÜ’de açılmış olan bu program, bu alandaki yoğun talebin karşılanmasında önemli bir işleve sahip bulunmaktadır. Disiplinlerarası bir program olan Gayrimenkul Geliştirme’nin öğretim kadrosunu işletme, mimarlık, mühendislik, hukuk ve şehircilik programlarından gelen öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Araştırma Alanları

 •Gayrimenkul Finansmanı•Gayrimenkul Pazarlama•Gayrimenkul Hukuku•Konut Değerinin Mekansal Analizi•Ofis Kira Değerlerinin Mekansal Analizi•Koruma ve Yenilemenin Gayrimenkul Değerine Etkisi•Perakende Ticaret Kira Değerlerinin Mekansal Analizi•Altyapının Gayrimenkul Değerine Etkisi•Planlama Faaliyetlerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi•Stratejik PlanlamaBaşarı Değerlendirmesi

Tezli Yüksek Lisans Programı

Süre

Madde 50- Tezli yüksek lisans programlarında:

a) Yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

b) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

c) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin ders veya tez aşamasında olduklarına bakılmaksızın mecburi olarak almaları gereken yirmi dört krediye ilave olarak, başarısız oldukları ve koşullu geçtikleri dersler tekrarlatılır, ilgili enstitü anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir. Öğrenci, başarısız olduğu ve koşullu geçtiği dersleri alması ve aldığı bu derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartıyla tez çalışmasına devam edebilir. Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.

Yüksek Lisans Tezi ve Sonuçlanması

Madde 53- Yüksek lisans tezinin tamamlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)    Öğrenci, senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b)    Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav bir ay içerisinde yapılmazsa, enstitü onayı ile yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı  yapılır.

c)    Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup,  jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyicilerde soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

d)    Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir. Ayrıca, mecburi olarak almaları gereken yirmi dört krediye ilave olarak başarısız oldukları ve koşullu geçtikleri dersleri tekrar alırlar ve tekrar alınan bu derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartıyla tez çalışmasına devam edebilirler.

e)    Savunma sınavında, komisyon üyeleri ve öğrenci, İTÜ tarafından ilan edilen ‘Mülakatlarda ve Sözlü Sınavlarda Uyulması Gereken Etik Hususlar’a uyarlar.

f)     Anabilim/anasanat dalları gerekli gördüğü takdirde lisansüstü başvuru tarihlerinden önce ilan etmiş olmak kaydıyla, Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esaslarında belirtilmiş mezuniyet koşulları dışında ilave mezuniyet şartları belirleyebilir.

g)     Tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade      eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru en erken üçüncü yarıyıl sonunda yapılabilir.Misyon
Misyon: “Ülke ve üniversite şartlarını dikkate alıp, disiplinlerarası işbirliğini artırarak öğrencilere yaratıcı, küresel bakışa ve çevre bilincine sahip, meslek etiğini kavramış, güncel gelişmelere duyarlı, ekip çalışmasına yatkın olma özelliklerini kazandırmaktır.”

Vizyon

Vizyon: “’Türkiye’de Gayrimenkul Geliştirme Programlarının öncüsü olarak, alanına özgü üst düzeyde bilgi ve yetkinlikler ile donatılmış, geleceğin gayrimenkul sektörünün en iyilerini yetiştirirken, araştırma ve uygulama alanına katkıda bulunan, sektörel ve uluslararası ilişkileri güçlü mutlak bir marka olmak’’”Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarŞehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Hukuk, KamuYönetimi, Uluslararası İlişkiler
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarŞehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Hukuk, KamuYönetimi, Uluslararası İlişkiler
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı GEO509
(Yüksek Lisans)
Taşınmaz Mal Değerlemesi
(Real Estate Valuation)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GGP502
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması II
(Strategic Planning of Real Estate Development Projects II)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GGP503
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması I
(Strategic Planning of Real Estate Projects I)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GGP505E
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul Finansı ve Yatırımı
(Real Estate Finance and Investment)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GGP507E
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul için Pazar Analizi
(Market Analysis for Real Estate)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GGP508
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul Hukuku
(Real Estate Law)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GGP510E
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul Geliştirmede Özel Konular
(Special Topics in Estate Development)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GGP512E
(Yüksek Lisans)
Gayrimenkul Modellemesi ve Kestirimi
(Real Estate Modeling and Forecasting)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GGP513
(Yüksek Lisans)
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Sektörü İlişkisi
(Relationship Between Urban Transformation and Real Estate Sector)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GGP596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GGP597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ISS501E
(Yüksek Lisans)
Management Statistics
(Management Statistics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.