Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlaması Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI

Amaç: Şehir ve Bölge Planlaması Doktora Programı ile şehirsel kuram ve politikalar konusunda üst düzeyde bilgilenmiş, kentsel çevre sorunlarını analiz etme yeteneği kazanmış ve bu süreçte yaratıcı ve geniş bir perspektifle alternatifli düşünce sistemi geliştirebilen, niteliksel ve niceliksel yöntemleri güncel teknolojilerle ilişkilendiren bir meslek, bilim adamı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon: Şehir ve Bölge Planlaması disiplinini tüm ölçeklerde değerlendiren, uluslararası ve disiplinlerarası işbirliğine açık, kendi dalındaki diğer programlar arasında saygın ve özgün bir yere sahip, ülkeye ve evrensel bilime katkıları her geçen gün artan, araştırma ve uygulama alanlarında bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktaran, kaliteyi sürekli geliştiren mezunlar yetiştiren bir program olmaktır.

Misyon: Geleceği yönlendirmek üzere bilgi birikimini yaratıcı kimliği ile bütünleştirebilen ve bu birikimi kamu yararına toplumsal yaşama aktaran plancılar ve bilim adamları yetiştirmektir.


Tarihçe

1988-1989 öğretim yılına kadar İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı’na bağlı tek şehircilik programı olarak sürdürülen şehircilik dalı doktora programı Mimarlık Anabilim Dalı’ndan ayrılarak kurulan Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde, Şehir Planlama, Şehirsel Tasarım, Bölge Planlama, Peyzaj Planlama olmak üzere dört uzmanlık programı olarak geliştirilmiştir. Uzmanlık programlarının çeşitlenmesine paralel olarak programa Şehir ve Bölge Planlaması ve Mimarlık mezunları dışındaki ilgili disiplinlerden de öğrenci başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

2001-2002 akademik yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları yeniden yapılandırılmış, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde yer alan dört doktora programı sadeleştirilerek Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı olarak iki ve Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı olarak tek program olarak düzenlenmiştir. Daha önce Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı’na bağlı olarak yürütülen Peyzaj Planlama Programı, Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı olarak yeni kurulan Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’na aktarılmıştır. 24 Kredi olan Şehir ve Bölge Planlaması Programı tümüyle seçme derslerden oluşmaktadır.Araştırma Alanları
 • Arazi Kullanımı Ulaşım Etkileşimi
 • Şehir Planlamada Enerji Korunumu
 • Afet Planlaması ve Yönetimi
 • Kent Merkezi Planlaması
 • Çalışma Alanlarının Planlanması
 • Üst Kademe Hizmetlerin Yer Seçimi
 • Konut Alanları Planlaması
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişimin Modellenmesi ve Simülasyonları
 • Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması
 • Bölgesel Kalkınma
 • Sürdürülebilir Gelişme
 • Turizm ve Bölgesel Gelişme,
 • Enformasyon Teknolojisinin Yerleşme Sistemlerine Etkisi
 • Bölgesel Büyüme Kutupları
 • Bölgelerarası Dengesizlik
 • Ekolojik Sistemler
 • Ülke – Bölge – Havza Planlaması
 • Kalkınma Planları
 • Enerji ve Kalkınma
 • Şehir – Bölge Performansının Ölçümü
 • Afet Planlaması ve Yönetimi
 • Kentsel – Bölgesel Modelleme
 • Metropoliten Alan Yönetimi
 • Bölge Yönetimi
 • Yer seçimi Kararlarının Yasal Boyutları
 • Stratejik Planlama
 • Şehirsel Dokuda Çevresel Kalite
 • Şehirsel Tasarım Standartları
 • Şehirsel Yenileme
 • Şehirsel Koruma
 • Şehirsel Sağlıklaştırma
 • Yeni Yerleşme Alanları Tasarımı
 • Şehirsel İmaj ve Kimlik
 • Bilgisayar Destekli Şehirsel Tasarım
 • Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı

  Başarı Değerlendirmesi

  21 kredilik derslerini tamamlayan, yeterlilik sınavından başarıyla geçen, tez izleme jürilerini düzenli bir şekilde yerine getiren öğrenciler; doktora tezini enstitüye teslim etmeye hak kazanırlar. Tezi, belirlenen beş kişilik tez savunma jürisi tarafından kabul edilen aday, doktor ünvanı almaya hak kazanır.

  Yukarıdaki koşulları yerine getiren aday, enstitü tarafından belirlenen tez yazım formatına uygun olarak tezini teslim eder. Fen Bilimleri Kurulu’nca uygun görülen tez sonrası aday mezun olmuş sayılır.

  Misyon
  Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programının misyonu; geleceği yönlendirmek üzere bilgi birikimini yaratıcı kimliği ile bütünleştirebilen ve bu birikimi kamu yararına toplumsal yaşama aktaran plancılar ve bilim adamları yetiştirmektir.

  Vizyon
  Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programının vizyonu; Şehir ve Bölge Planlama disiplinini tüm ölçeklerde değerlendiren, uluslararası ve disiplinler arası işbirliğine açık, kendi dalındaki diğer programlar arasında saygın ve özgün bir yere sahip, ülkeye ve evrensel bilime katkıları her geçen gün artan, araştırma ve uygulama alanlarında bilgiyi kamu yararı gözeterek toplumsal yaşama aktaran, kaliteyi sürekli geliştiren mezunlar yetiştiren bir program olmaktır.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarŞehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Coğrafya, Geomatik müh. İnşaat Müh. Çevre Müh. Jeoloji Müh. Jeofizik Müh. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, İşletme, Bilgisayar Müh. Endüstri Müh
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarŞehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Coğrafya, Geomatik müh. İnşaat Müh. Çevre Müh. Jeoloji Müh. Jeofizik Müh. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, İşletme, Bilgisayar Müh. Endüstri Müh.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarUrban and Regional Planning, Architecture, Landscape Architecture, Economy, Sociology, Law, Statistics, Geography, Geomatic Eng, Civil Eng, Environmental Eng, Geological Eng. Geophysics Eng. Public Administration, International Relations,Political Science, Management, Computer Eng. Industrial Eng.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarUrban and Regional Planning, Architecture, Landscape Architecture, Economy, Sociology, Law, Statistics, Geography, Geomatic Eng, Civil Eng, Environmental Eng, Geological Eng. Geophysics Eng. Public Administration, International Relations,Political Science, Management, Computer Eng. Industrial Eng.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı SBP602E
  (Doktora)
  Şehirsel Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  (Urban Conservation Case Studies)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP603
  (Doktora)
  Şehirsel Büyüme
  (Urban Growth)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP604E
  (Doktora)
  Kalkınma Planlaması
  (Development Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP605
  (Doktora)
  Planlamada Sayısal Yöntemler
  (Quantative Methods in Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP606E
  (Doktora)
  Kültür ve Şehirsel Mekan
  (Culture and Urban Space)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP607
  (Doktora)
  Toplum ve Mekan
  (Community and Place)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP608E
  (Doktora)
  Mekanın Sosyal Mantığı
  (Social Logic of Space)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP609E
  (Doktora)
  İleri Planlama Teknikleri
  (Advanced Planning Techniques)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP610
  (Doktora)
  Şehirsel Estetik
  (Urban Aesthetics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP611
  (Doktora)
  Konut Alanı Yerseçimi Modelleri
  (Residential Location Models)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP612
  (Doktora)
  Metropoliten Alanda İmalat Sanayiinin Yer Seçimi
  (Locational Decision Making of Manufacturing Industry in Metropolitan Areas)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP613E
  (Doktora)
  Kentsel Sistemler
  (Urban Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP614
  (Doktora)
  Kent Planlamada Enerji Korunumu
  (Energy Conservation in Urban Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP615
  (Doktora)
  Şehir Hukuku Uygulamaları
  (Implementation of Urban Law)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP620
  (Doktora)
  Ekolojik Sistemler Analizi
  (Analysis of Ecological Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP622
  (Doktora)
  Sosyal Araştırma Yöntemleri
  (Social Research Methodology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP624E
  (Doktora)
  Kent Planlamasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  (Information and Communication Technologies n Urban Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP625
  (Doktora)
  Şehir ve Bölge Planlamada İleri Konular
  (Advanced Topics in Urban and Regional Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SBP625E
  (Doktora)
  Şehir ve Bölge Planlamada İleri Konular
  (Advanced Topics in Urban and Regional Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SBP627
  (Doktora)
  Kentsel Ulaştırma Modelleri
  (Urban Transportation Models)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP628
  (Doktora)
  Yerel Ekonomik Gelişme Politikaları ve Planlaması
  (Local Economic Development Policy and Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SBP629E
  (Doktora)
  Kentsel Çevre Yönetimi
  (Urban Environmental Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP631E
  (Doktora)
  Bilim, Teknoloji Yenilik Politikaları ve Bölgesel Kalkınma
  (Science,Technology and Innovation Policy and Regional Development)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SBP633E
  (Doktora)
  Planlamada Sayısal Modeller
  (Quantitative Models in Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.