Şehir Planlama

Şehir ve Bölge Planlaması Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

ŞEHİR PLANLAMA YÜKSEK LİSANS

Amaç: Doğal, ekonomik, politik ve sosyal süreçler arasındaki etkileşimi ve dönüşümü kavrayıp kentsel sorunları analiz ederek, bu dönüşümleri yönlendirecek politikaları oluşturabilen, üst düzeyde alınan kararları fiziksel mekâna yansıtacak tasarlama becerisine sahip, farklı disiplinlerle çalışabilen, çok yönlü düşünen, düşüncelerini sözlü, yazılı iletebilme yeteneğine sahip şehir plancıları yetiştirmektir.

Vizyon: Uluslar ve disiplinler arası işbirliğine açık, yetiştirdiği uzmanlar ile yarının kentlerini daha yaşanabilir kılan, kalitesini sürekli arttırarak ülkeye ve uluslar arası bilime katkıda bulunmaktır.

Misyon: Şehir planlama disiplininde uluslararası platformda rekabet edebilecek, yerel değerleri koruyan, kamu yararı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda araştırıcı ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmektir.

Programa Kabul Edilen Lisans Bölümleri

Şehir ve Bölge Planlaması, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, İşletme, Hukuk, İstatistik


Tarihçe

 

1988-1989 öğretim yılına kadar İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı’na bağlı tek şehircilik programı olarak sürdürülen lisansüstü eğitimi; Mimarlık Anabilim Dalı’ndan ayrılarak kurulan Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde bu tarihten sonra, Şehir Planlama, Şehirsel Tasarım, Bölge Planlama ve Peyzaj Planlama olmak üzere dört uzmanlık alanı altında hizmet vermeye başlamıştır. 1982 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nün 1987 yılında ilk mezunlarını vermesinin yanısıra, uzmanlık programlarının çeşitlenmesine paralel olarak programa Şehir ve Bölge Planlaması ve Mimarlık mezunları dışındaki ilgili disiplinlerden de öğrenci başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

2001-2002 akademik yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları yeniden yapılandırılmış, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde yer alan dört yüksek lisans programı sadeleştirilerek Şehir Planlama ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı olmak üzere iki program halinde yürütülmeye başlanmıştır. Halen İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi bu iki program ile gerçekleştirilmektedir.

 Araştırma Alanları

Şehir Planlama Yüksek Lisans Programında ders veya tez yürüterek görev üstlenen akademik kadronun uzmanlık alanlarındaki zengin çeşitlilik, öğrencilerin şehir planlama alanında teorik ve uygulamaya dönük çeşitli güncel konular üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır. Programda sürdürülmekte olan araştırma konuları genel başlıklar itibariyle aşağıda belirtilmektedir:

 • Yerleşmeler: Şehirleşme ve Göç, Yeniden Yapılaşmanın Şehirleşmeye Etkisi, Küresel Değişim Sürecinde Kent Merkezleri, Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler, Arazi Kullanımı ve Ulaşım Planlaması, Yerleşme ve Çevre İlişkileri (Kentsel yaşam kalite düzeyi, Su havzaları, Turizm alanları, vb.), Kentsel işlev alanları planlaması (Donatı Alanları, Kent merkezleri, Sanayi Alanları, Konut alanları vb.), Afet planlaması, Toplumsal Planlama
 • Ekonomi: Arazi Kullanım Ekonomisi, Gayrımenkul Değerleme
 • Politika: Konut Politikası, Kentsel Politikalar, Tarihsel Çevre Koruma Politikaları, AB ve Mekansal Politikalar, Şehir Yönetimi, Hukuku ve Uygulamaları
 • Kuram ve Felsefe: Şehirsel Büyüme, Planlama Kuramı ve Politikaları, İleri Planlama Teknikleri, Planlama İçin Bilim Felsefesi
 • Sayısal Yöntemler ve Teknoloji: Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri, İstatistik, Planlamada Sayısal Modeller
 • Farklı disiplinlerden gelerek şehir planlama programında eğitim alan öğrenciler programın bitirme koşulu olan yüksek lisans tezlerini de çok farklı çalışma alanlarında hazırlamaktadırlar. 2004-2011 yılları arasında şehir planlama programında yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin dağılımı Şekil 1’de görülmektedir. Bu dönemde Şehir Planlama programında toplam 35 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Tezlerin konularına bakıldığında ulaşım planlaması, konut politikaları ve kentsel koruma konuları başta olmak üzere kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, kentsel alanlarda fonksiyonların yer seçimi gibi konularda çalışıldığı görülmektedir.

  2004-2011 yılları arasında şehir planlama programında yapılan tezlerin konularına göre dağılımı  Başarı Değerlendirmesi

  Şehir Planlama Programındaki zorunlu 5 dersi (15 kredi), seçmeli derslerden 3 dersi (9 kredi), kredisiz Seçmeli ve Uzmanlık Alan Dersini başarı ile tamamlayan ve bu derslerin %30'unu İngilizce derslerden tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçmektedir. Tezini (tek danışmanlı ise 3, çift danışmanlı ise 5 kişilik değerlendirme jürisi önünde savunarak, başarılı bulunmaları halinde “Yüksek Şehir Plancısı” ünvanını almaya hak kazanmaktadırlar.

  Yukarıda tanımlanan koşulları yerine getiren öğrenciler, enstitü tarafından belirlenen tez yazım formatına uygun olarak tezini teslim ederek, Fen Bilimleri Kurulu’nca tezlerinin uygun görülmesi sonrasında programdan mezun olurlar.  Misyon

  Programın var oluş amacı (misyonu):

  Şehir planlama disiplininde uluslararası platformda rekabet edebilecek, ulusal değerleri koruyan ve kamu yararı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda araştırıcı ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmektir.  Vizyon

  Programda ulaşılmak istenen nokta, seviye (vizyon):

  Uluslar ve disiplinler arası işbirliğine açık, yetiştirdiği uzmanlar ile yarının kentlerini daha yaşanabilir kılan, kalitesini sürekli arttırarak ülkeye ve uluslararası bilime katkıda bulunan bir yaklaşım taşımaktır.

  Şehir Planlama Yüksek Lisans Programının Amacı

  Doğal, ekonomik, politik ve sosyal süreçler arasındaki etkileşimi ve dönüşümü kavrayıp kentsel sorunları analiz ederek, bu dönüşümleri yönlendirecek politikaları oluşturabilen, üst düzeyde alınan kararları fiziksel mekana yansıtacak tasarlama becerisine sahip, farklı disiplinlerle çalışabilen, çok yönlü düşünen, düşüncelerini sözlü, yazılı iletebilme yeteneğine sahip şehir plancıları yetiştirmektir.

  Şehir Planlama Yüksek Lisans Programının Hedefleri

  Şehir planlama programı öğrencilerine,

 • - Şehir plancılarının kamu-özel sektördeki farklılaşan rollerinin anlaşılması,
 • - Doğal ve sosyal süreçler arasındaki etkileşimlerin kavranarak kentsel ve çevresel sorunların analiz edilebilmesi,
 • - Alternatifler üretilmesinde niteliksel ve niceliksel yöntemlerin kullanılması,
 • - Yazılı, sözlü ve grafik anlatımın geliştirilmesi,
 • - Uygulama stratejileri oluşturarak plan ve program geliştirme yetileri
 • kazandırılması yönünde katkılar sağlamayı hedeflemektedir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarŞehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Ekonomi, Meteoroloji Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarŞehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Ekonomi, Meteoroloji Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarUrban and Regional Planning, Architecture, Landscape Architecture, Geography, Geomatic Eng, Civil Eng, Environmental Eng, Geological Eng. Geophysics Eng., Sociology, Law, Public Administration, Management, Statistics, Economy, Meteorological Eng,
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarUrban and Regional Planning, Architecture, Landscape Architecture, Geography, Geomatic Eng, Civil Eng, Environmental Eng, Geological Eng. Geophysics Eng., Sociology, Law, Public Administration, Management, Statistics, Economy, Meteorological Eng,
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı SPL501E
  (Yüksek Lisans)
  Arazi Kullanımı ve Ulaşım Planlaması
  (Land use and Transportation Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL502E
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri
  (GIS In Urban Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL503E
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Planlama Projesi I
  (Urban Planning Project I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL504E
  (Yüksek Lisans)
  Konut Politikası
  (Housing Policy)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL505
  (Yüksek Lisans)
  Yerleşme ve Çevre İlişkileri
  (The Relations Between Settlement and Environment)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL506E
  (Yüksek Lisans)
  Uygulamalı İstatistik
  (Applied Statistics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL507
  (Yüksek Lisans)
  Şehirlerin Yeniden Yapılanması
  (Urban Restructuring)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL508
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Planlama Projesi II
  (Urban Planning Project II)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL510
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Yönetimi ve Uygulamaları
  (Implementations of Urban Administration)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL511
  (Yüksek Lisans)
  Planlama Kuramı ve Politikaları
  (Planning Theory and Policy)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL512
  (Yüksek Lisans)
  Küresel Değişim Sürecinde Kent Merkezleri
  (City Centers in the Global Transformation Process)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL514
  (Yüksek Lisans)
  Tarihsel Çevre Koruma Politikaları
  (Conservation Policies of Historic Environment)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL516
  (Yüksek Lisans)
  Türkiye'de Planlama ve Uygulama Sorunları
  (Planning and Implementation Problems in Turkey)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SPL518
  (Yüksek Lisans)
  Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler
  (Social and Spatial Dynamics in Metropolitan Area)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL520
  (Yüksek Lisans)
  Arazi Kullanım Ekonomisi
  (Land Use Economics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL521
  (Yüksek Lisans)
  Kentleşmede Aktörler ve Uygulamalar
  (Actors and Practice and in Urban Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SPL522
  (Yüksek Lisans)
  Planlama Felsefesi
  (Philosophy of Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SPL523
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Planlamada Özel Konular
  (Special Topics in Urban Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SPL523E
  (Yüksek Lisans)
  Şehir Planlamada Özel Konular
  (Special Topics in Urban Planning)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SPL596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SPL597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.