Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Bölüm Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2002-2003 Akademik Yılı’nda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı ülkemizde ilk kez Mimarlık Fakülteleri bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü özelliğini taşımaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; bina ölçeğinden, kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki açık alan tasarımlarını yapan ve gerçekleştiren peyzaj mimarları yetiştirir.
Peyzaj Mimarlığı lisans programı, peyzaj mimarı adayına açık mekanlardaki yaşam kalitesini geliştirerek kent insanının doğayla olan iletişimini sağlamak üzere kaliteli, sağlıklı ve güvenli mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. Peyzaj Mimarlığı lisans programında, öğrenciye kendi özgün tasarım stillerini kazandırarak yaratıcılığa ve bağımsız düşünmeye teşvik eden; mesleğin kuramsal boyutlarını pratiğe dönüştürerek tasarım ve uygulama süreçlerinde karar vermeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim verilmektedir. Peyzaj mimarlığı eğitiminde, Þehir ve Bölge Planlama, Mimarlık Tarihi, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi gibi farklı disiplinler arasında eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarlığı eğitiminde çift anadal programı ile yatay geçişi kolaylaştırmak için ilk üç yarıyıl dersleri Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri ile ortak yürütülmektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim planı Mimarlık Fakültesi içerisinde bulunan diğer bölümlerden özellikle Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Şehircilik Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile çift anadal ve yatay geçiş yapmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir. Tüm dersleri en az (BB=3.00) başarı ortalaması ile tamamlamış olan öğrenciler, 3. yarıyılın başından itibaren ‘Çift Anadal Programı’ / ÇAP yaparak iki diploma sahibi olabilirler. Öğrenciler başarılı oldukları takdirde mimarlık fakültesi bünyesindeki bir programa, kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Dördüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler peyzaj mimarlığı stüdyolarında farklı disiplinlerden gelen uzman öğretim elemanlarıyla biraraya gelerek peyzaj mimarlığıyla ilgili sorunların ve çözümlerinin tartışıldığı interaktif bir ortamda ders yapacaklardır. Peyzaj Mimarlığı eğitiminde peyzaj tasarımı ve uygulamalarında peyzaj planlama, doğa ve insan bilimleri, görsel iletişim, peyzaj mühendisliği, çevre yönetimi, meslek pratiği, konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, araştırma, veri toplama, sentez yapma ve problem çözme becerilerinin tasarıma yansıtılmasını sağlayacak beceriler ile tasarımlarda serbest çizim, teknik çizim ve bilgisayar kullanım becerileri verilmektedir. Peyzaj Mimarlığı Lisans Programında toplam ders sayısı 49′dur. Bu derslerin 10 adedi seçmeli, 39 adedi zorunlu derslerdir. Toplam ders kredisi 152′dir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, sosyal adalet, ekonomik refah ve kaynakların etkin kullanımına ilişkin değerler yanında sosyal ve tarihsel çevreyi koruyan, mesleki etik sorumluluklarına sahip bireyler olarak yetiştirileceklerdir.


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Anabilim Dalı 2001 yılında kurulmuştur. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 2002-2003 Akademik Yılı’nda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. 24 Kredili ve tezli olarak kurgulanmış olan program 2010-11 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen LESKİS çalışması kapsamında güncellenmiş ve programın özgörüsü, özgörevi, hedefleri ile program çıktıları yeniden tanımlamıştır. Bu çalışma kapsamında yeni dersler açılmış, ders içeriklerinde yenilemeler yapılmış ve bazı dersler ise belirli sürelerle açılamadıkları için kapatılmışlardır.

28884 RG Sayılı 16.01.2014 tarihli İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen güncelleme ile Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 24 kredili ve Doktora Programı, 21 kredili ve tezli olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

Lisansüstü Programı Yönetim Yapısı Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY – Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN- Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA – Program Koordinatörü Yardımcısı

 Araştırma Alanları

Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım

Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı

Bitkisel Tasarım ve Materyalleri

Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri

Peyzaj Onarımı

Peyzaj Yönetimi

Peyzaj ve Kent Ekolojisi

Kültürel Peyzajlar

Peyzaj Mimarlığında Bilişim

Disiplinlerarası tasarım araştırmaları, stratejileri ve uygulamaları

Enerji Etkin ve Deneysel Tasarım

Peyzaj Arkeolojisi ve Restorasyonu

 

 

 

 

 Başarı Değerlendirmesi

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı Mezuniyet Koşulları, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen koşulların aynısıdır. Lisans düzeyindeki eğitimlerini Peyzaj Mimarlığı üzerine gerçekleştirmemiş olan yüksek lisans öğrencileri, yüksek lisans derslerine başlamadan önce bilimsel hazırlık programı kapsamındaki lisans derslerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

 Misyon

Peyzaj Mimarlığı felsefesini ve pratiğini bilimsel çerçevede değerlendirmeye yönelik güncel açılımları takip eden dinamik bir alt yapılanmayı teşvik etmektedir. Bu kapsamda disipline yönelik kuramsal düşünce üretme, geliştirme ve tartışma yetisine sahip yenilikçi, çağdaş, araştırıcı, uluslararası eğitim ağında yer alan; peyzaj planlaması ve tasarımı, peyzaj mimarlığı tarihi ve kuramı, peyzaj konstrüksiyonu ve mühendisliği, peyzaj onarımı ve yönetimi, peyzaj ve kent ekolojisi, disiplinlerarası tasarım araştırmaları ve uygulamaları, peyzaj mimarlığında bilişim çalışma alanlarında ve arakesitlerinde araştırmaları yürüten ve bu alanlardaki yaklaşımları, yöntem ve teknikleri kullanan uzmanlar yetiştirmektirVizyon
Yaratıcı düşünce ve metodolojik analiz yaklaşımlarını bir arada değerlendirebilen, doğal ve kültürel değerleri anlama, koruma ve geliştirilmesine yönelik karmaşık tasarım problemlerine çok yönlü yaklaşımlar üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan, sürdürülebilirilik etiği ve ahlakı çerçevesinde, diğer tasarım dalları ve disiplinlerle ortak araştırma ve üretim yapabilen, yetkin uzmanlar, araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2017 - 2018 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarTüm Programlardan öğrenci alınacaktır.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2016 - 2017 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarTüm Programlardan öğrenci alınacaktır.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**652
Ek BilgiAdayların özgeçmiş, portfolyo, niyet mektubu, yüksek lisans tezi, 3 adet referans mektubu ve dil belgesi ile mülakata gelmeleri gerekmektedir. YDS 75, İTÜ Dil Sınavı 75, TEOFL 570 olmalıdır. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde doktora başvuruları için geçerli olan koşullar esastır.


2017 - 2018 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarOpen to candidates from all programs
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2016 - 2017 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarOpen to candidates from all programs
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**652
Ek BilgiDocuments required: letter of intent, a letter from the professor with whom the candidate wants to work with, 2 reference letters, portfolio, foreign language exam result- min. grades: YDS 75, TOEFL 570


2017 - 2018 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarPeyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2016 - 2017 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarPeyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**652
Ek BilgiAdayların özgeçmiş, portfolyo, niyet mektubu, 3 adet referans ve dil belgesi ile mülakata gelmeleri gerekmektedir. YDS 70, İTÜ Dil Sınavı 70, TEOFL 560 olmalıdır. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesindeki koşullar esastır.


2017 - 2018 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarLandscape Architecture, Urban Design and Landscape Architecture, Architecture, Urban and Regional Planning, Interior Architecture, Industrial Product Design
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2016 - 2017 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarLandscape Architecture, Architecture, Urban and Regional Planning, Interior Architecture, Industrial Product Design
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**652
Ek BilgiDocuments required: letter of intent, 2 reference letters, portfolio, foreign language exam result- min. grades: YDS 70, İTU Foreign Language Exam 70, TOEFL 560.


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı KET521E
(Yüksek Lisans)
Kentsel Tasarımda Araştırma Metodları
(Research Methods for Urban Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM501E
(Yüksek Lisans)
Proje I
(Project I)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM502E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Tasarımı Kuramı
(Theory of Landscape Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM504E
(Yüksek Lisans)
Proje II
(Project II)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM505
(Yüksek Lisans)
Mekan Tasarımında Bitkisel Elemanlar
(Plant Materials In Spatial Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM508
(Yüksek Lisans)
Kentsel Mekan Tasarımı
(Design of Urban Space)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM511
(Yüksek Lisans)
Çevre Tasarımı I
(Enviromental Design I)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM512
(Yüksek Lisans)
Yaya Mekanları
(Pedestrian Places)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM513E
(Yüksek Lisans)
Yeşil Çatılar ve Dikey Bahçeler
(Green Roofs & Vertical Gardens)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM515E
(Yüksek Lisans)
Yer Kuramı ve Tasarımı
(Place Theory and Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM517E
(Yüksek Lisans)
Yeşil Şehircilik
(Green Urbanism)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM518E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Islahı ve Onarımı
(Landscape Reclamation & Restoration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM519E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Tasarımında Ekololojik Yaklaşımlar
(Ecological Approaches in Landscape Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM521E
(Yüksek Lisans)
Çevre Sorunlarının Ekolojik Temeli
(Ecological Basis of Environmental Problems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM523
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Özel Konular
(Special Topics in Landscape Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM523E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Özel Konular
(Special Topics in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM524E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Yeşil Gayrimenkul Geliştirme
(Green Real Estate Development in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM525E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Araştırma Tasarımı
(Research Design in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM527E
(Yüksek Lisans)
Kıyı Peyzajları için Planlama ve Tasarım
(Planning and Design for Coastal Landscapes)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM529
(Yüksek Lisans)
İstanbul'da Kamusal Alan Üretimi
(Production of Public Space in Istanbul)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM596
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM601
(Doktora)
Peyzaj Tasarımında İklim ve Enerji Etkileri
(The Effects of Climate and Energy on Landscape Desing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM603E
(Doktora)
Rekreasyon Planlaması
(Recreational Planning)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM608
(Doktora)
Ekolojik Peyzaj Planlama ve Tasarımı
(Ecological Landscape Planning and Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM609E
(Doktora)
Tarihi ve Kültürel Peyzajların Korunması
(Preservation of Historical and Cultural Landscapes)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM610
(Doktora)
Çevre Tasarımı II
(Enviromental Design II)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM611E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında Engelsiz Tasarım
(Barrier-Free Design in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM613
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında İleri Konular
(Advanced Topics in Landscape Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM613E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında İleri Konular
(Advanced Topics in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM615E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında Mekansal İstatistiksel Metodlar
(Spatial Statistical Methods in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM615E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında Mekansal İstatistik
(Spatial Statistics in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM616E
(Doktora)
Kamusal Alan Üzerine Okumalar
(Readings on Public Space)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.