Restorasyon

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Yüksek Lisans Tezli

Programın Amacı

İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen bu program mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans programında çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin verilmesi, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

Yüksek lisans programı mezunları, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile kentsel koruma ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışabilirler.

Araştırma Konuları 

• Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması
• Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu ve yenidenkullanımı
• Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu
• Endüstri arkeolojisi
• 20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması
• Koruma biliminin temel ilkeleri ve bu bağlamda geleneksel malzemelerin (taş, tuğla, ahşap, sıva, harçlar vb.) bozulma süreçleri, morfolojileri ve konservasyon yöntemleri
• Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri
• Anıtlar ve deprem
• Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden mimari koruma alanında yararlanılması

Yüksek Lisans Tezsiz

Programın Amacı

İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda geliştirilen tezsiz yüksek lisans programı, mimarları ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunması konusunda eğiterek bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojiler, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi uzmanlık gerektiren alanlara dair kuramsal ve uygulamalı çalışmalar için yeterli bilgi birikimi edindirmeyi amaçlamakta, projelere ağırlık vermektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerle Türkiye mimarlık mirasının korunması konusunda kamuoyu yaratılması ve koruma bilinci kazandırılmasına çalışılmaktadır.

Kazanımlar

Mezunlar, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme-restitüsyon-restorasyon, kentsel koruma - rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışabilir.

Araştırma Konuları

• Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması
• Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu
• Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu
• Endüstri arkeolojisi
• 20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması
• Anıtların yeniden kullanımı
• Tarihi yapı malzemelerinin konservasyonu
• Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri
• Anıtlar ve deprem
• Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden koruma
amacıyla yararlanılması

Doktora

Programın Amacı

İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen programlar mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Doktora programında, gerek akademik çevrelerde, gerekse kamu veya özel sektör tarafından yürütülen koruma etkinliklerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip uzmanların kazandırılması amaçlanmaktadır.
Doktora programı mezunları korunacak alanların yönetimi ve kültürel mirasın korunması için stratejiler geliştirilmesi ile tarihi yapılar ve malzemeler konusunda ileri araştırmalarda çalışabilirler.

Araştırma Konuları

• Tarihi anıt ve yerleşimlerin belgelenmesi, korunması ve sağlıklılaştırılması konusunda metodolojik araştırmalar
• Geleneksel yapım teknikleri üzerine araştırmalar
• Koruma biliminin temel ilkeleri ve bu bağlamda geleneksel malzemelerin (taş, tuğla, ahşap, sıva, harçlar vb.) bozulma süreçleri, morfolojileri ve konservasyon yöntemleri üzerine araştırmalar
• Kentsel ve kırsal mimarlık mirasının belgelenmesi ve koruma önerileri geliştirilmesine yönelik araştırmalar
• Endüstri arkeolojisi üzerine belgeleme ve araştırmalar
• Restorasyon tarihi araştırmaları
• 20. yüzyıl mimarlık mirasının belgelenmesi, uygun teknik ve yöntemlerle restorasyonu üzerine araştırmalar
• Geleneksel yapıların deprem davranışları üzerine araştırmalar


Tarihçe

Restorasyon Anabilim Dalı’nın kuruluşu ve gelişimi Mimarlık Fakültesi’nin tarihiyle yakından ilgilidir ve onunla bütünleşmektedir. Yüksek Mühendis Mektebi içinde mimarlık eğitimi yapan bir şubenin oluşumu 1929 yılına rastlamaktadır. O tarihe kadar mühendislik eğitimi, hemen her dalı kapsayacak şekilde, geniş bir perspektifle veriliyordu. 1929’da Mektebin mevcut yol ve su kollarına inşaat şubesi de eklenerek, mimarlık alanında eğitime başlanılmıştır. Mimarlık Fakültesi’nin kuruluşu ise, Yüksek Mühendis Mektebi’nin 1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesinden bir yıl sonra gerçekleşmiştir. İlk yıllarda çok sınırlı olan Fakülte öğretim kadrosu, zamanla gelişerek, bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidilmiştir.

Başlangıçta mimarlık tarihi ve restorasyon alanlarında Türkiye’de yetişmiş öğretim üyelerinin sayısının az olması nedeniyle, bu konulara bağlı dersler yurtdışından davet edilen ve Prof. Kemali Söylemezoğlu gibi, Fakülte’nin başka bilim dallarındaki öğretim üyelerinin desteğiyle yapılmıştır. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde ilk restorasyon dersleri, 1951 yılından başlayarak Ord. Prof. Paolo Verzone tarafından Mimarlık Tarihi Kürsüsü çatısı altında, Mimarlık Tarihi III dersi kapsamında verilmiştir. 1950’lerde Arkeolog Mükerrem Usman (Anabolu), Y.Müh.Mimar Doğan Kuban ve Erdoğan Yalkın’ın Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nün sürekli kadrosuna girmeleriyle, Fakülte’nin bu alandaki kadrolaşması başlamış ve bu gelişme ders içeriklerine de yansımıştır. Bu yıllarda, örneğin 1956-57 öğretim yılında Fakülte ders programında yer alan Mimarlık Tarihi III ve Rölöve I ve II dersleri anıtsal yapıların restorasyonu ve belgelenmeleri konularını da içeriyordu. 1962-63 ders yılında Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü adını alan Kürsü; Doç. Doğan Kuban, Doç. Dr. Mükerrem Anabolu, Öğ. Gör. Sabahattin Eyüboğlu, Asis. Afife Kantarcıoğlu (Batur), Asis. Ayda Arel, Asis. Ali İpekoğlu ve Asis. Selçuk Batur’dan oluşmaktaydı.

1960’larda Kürsü’ye katılan Y.Müh.Mimar Berge Aran, Sanat Tarihçisi Ayla Alpöge (Ödekan) ve Sanat Tarihçisi Dr. Metin Sözen‘le  Kürsü’nün gelişmesi devam etmiştir. 1971’de Y.Müh.Mimar Zeynep Nayır (Ahunbay) ve Y.Müh.Mimar Dr. Metin Ahunbay Kürsü kadrosuna katılmışlardır. Bu yıllarda restorasyon yüksek lisans eğitimi hazırlıklarına girişilmiş ve Kürsü’nün restorasyon alanındaki gelişme hedefi gözönünde tutularak, 1973 yılında Kürsü’nün adı “Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü” olmuştur. 1974 yılında kurulan Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü (MTRE) 1982 yılına dek varlığını Kürsü’yle bağlantılı olarak sürdürmüş ve konusuyla ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Doğan Kuban’ın başkanlığını yaptığı Enstitü’de Prof. Kemali Söylemezoğlu, Prof. Nezih Eldem, Prof. Muzaffer Sudalı, Prof.Dr. Sedat Gürel ve Prof.Dr. Metin Sözen değişimli olarak yönetim kurulunda yer almışlardır. MTRE Genel Sekreterliğini ilk yıl Y. Mimar Nur Fersan üstlenmiş, aynı görevi 1975 yılından Enstitü’nün kapatılışına kadar Y. Müh. Mimar Kani Kuzucular yürütmüştür. Sanat Tarihçisi Zeki Sönmez, Mimar Engin Özden, Mimar Ruhan Okyay, Mimar Zehra Gürayman MTRE’nin idari kadrosu olarak görev yapmışlardır. 1974-75 ders yılında İ.T.Ü. bünyesinde Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası  Öğretimi (MMLS) başlamıştır. Büyük bir bölümü Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü’nün o günkü kadrosu tarafından üstlenilen “Restorasyon” yüksek lisans eğitimine ise 1976 yılında başlanılmıştır. Kürsü’nün kadrolaşması 1977’de Y.Mimar Nur Fersan (Akın)’ın, 1981’de Y.Mimar Ahmet Ersen’in katılımıyla güçlenmiştir.

1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun uygulamaya konulmasıyla, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü’nde köklü bir değişiklik olmuş; 1982’de Kürsü ikiye ayrılarak, Mimarlık  Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dalları kurulmuştur. Bölünme sonrasında Restorasyon Anabilim Dalı Prof. Doğan Kuban’ın başkanlığında, Doç. Dr. Zeynep Ahunbay, Dr. Nur Akın, Y. Mimar Ahmet Ersen’den oluşan bir kadroyla çalışmaya başlamıştır. Yeni yasayla mimarlık lisans eğitim programına “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon” adlı bir ders konulmuştur. Tarihi çevreyi tanıma, koruma sorunlarını, tekniklerini yakından inceleme ve tartışma olanağı sağlayan bu ders, tarihi ve doğal çevreye duyarlı mimarların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda programa giren Rölöve ve Restorasyon Projesi ise, zengin kültür mirasına sahip ülkemizde mimarlara, karşılaşacakları belgeleme ve restorasyon önerisi geliştirme sorumluluklarının altından daha kolay kalkabilme becerisi kazandırmaya yarayan bir ders olarak önem taşımaktadır. Bu konulara ilgi duyan mimarlar, restorasyon yüksek lisans eğitimine devam ederek koruma konularında derinleşme olanağı bulmaktadırlar.Araştırma Alanları
• Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması • Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu ve yeniden kullanımı • Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu • Endüstri arkeolojisi • 20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması • Tarihi yapı malzemelerinin karakterizasyonu, bozulma süreçleri ve koruma / sağlamlaştırma yöntemleri • Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri • Anıtlar ve deprem • Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden koruma amacıyla yararlanılması

Başarı Değerlendirmesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki koşullara ek olarak: YL Programında minimum 30 kredi DR Programında minimum 24 kredi mezuniyet şartı olarak istenmektedir.

Misyon
Yüksek lisans programında çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin verilmesi, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Doktora programında,  gerek akademik çevrelerde, gerekse kamu veya özel sektör tarafından yürütülen koruma etkinliklerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip uzmanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Vizyon
İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen programlar mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması4
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı6
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Müh.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması4
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması4
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
Kabul Edilen Programlaröğrenci alınmayacaktır.
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Müh.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlaröğrenci alınmayacaktır.
Gerekli ALES Puanı**100
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı RST501E
(Yüksek Lisans)
Koruma Projesi I
(Conservation Studio I)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST502E
(Yüksek Lisans)
Tarihi Yapıların Taşıyıcı Sistemlerinin Korunması
(Structural Conservation of Historic Buildings)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST506
(Yüksek Lisans)
Mimarlıkta Fotogrametrik Ölçmeler
(Architectural Photogrammetry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST507E
(Yüksek Lisans)
Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Olasılıkları
(Traditional Building Types and Potentialities for their Re-Use)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST508
(Yüksek Lisans)
Türkiye'de ve Dünyada Tarihi Çevre Koruma
(Conservation of Historic Environments in Turkey and in the World)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST509
(Yüksek Lisans)
Koruma Kuramı
(Theory of Conservation)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST510
(Yüksek Lisans)
Osmanlı Mimarlığında Yapım Teknikleri
(Construction Techniques in Ottoman Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST513
(Yüksek Lisans)
Koruma Teknik ve Yöntemleri
(Conservation Techniques and Methodologies)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST514
(Yüksek Lisans)
Koruma Projesi II
(Conservation Studio II)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST516E
(Yüksek Lisans)
Dünyadaki Restorasyon Uygulamalarına Bir Bakış
(World Experience in Restoration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST517E
(Yüksek Lisans)
Restorasyonda Özel Konular
(Special Topics in Restoration)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı RST518E
(Yüksek Lisans)
Koruma Mimarları İçin Laboratuar Eğitimi
(Laboratory Training for Architectural Conservators)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST521E
(Yüksek Lisans)
Mimari Rölövede İleri Yöntemler
(Advanced Methods in Architectural Survey)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST523E
(Yüksek Lisans)
Geleneksel Yapı Malzemelerininde İzlenen Bozulmalar ve Koruma Yöntemleri
(Deterioration and Conservation of Traditional Building Materials)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı RST597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı RST602
(Doktora)
19. Yüzyıl İstanbul'unda Kentsel Dönüşüm
(Urban Transformation in Istanbul at the 19th Century)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST603
(Doktora)
Geleneksel Strüktürler veYapım Teknikleri I (Antik ve Bizans)
(Traditional Structures and Construction Techniques I (Ancient and Byzantine))

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST604
(Doktora)
Anadolu Kent Tarihi
(History of Anatolian City)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST605
(Doktora)
Endüstri Arkeolojisi
(Industrial Archaeology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST607
(Doktora)
Anıtlarda Yeniden Yapım Sorunları
(Problems of Reconstruction for Historic Monuments)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST608E
(Doktora)
Taş Koruma
(Conservation of Stone)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST609E
(Doktora)
Modern Mimarlık Mirasının Korunması
(Conservation of Modern Achitectural Heritage)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST610
(Doktora)
Ortaçağ Yapılarında Yapım Teknikleri ve Koruma Sorunları
(Construction Techniques and Conservation Problems of Medieval Anatolian Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST611
(Doktora)
Korumanın Yasal, Toplumsal ve Ekonomik Çerçevesi
(Legal, Sociological and Economic Aspects of Conservation)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST613E
(Doktora)
Restorasyonda Özel Konular
(Special Topics in Restoration)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı RST615
(Doktora)
Koruma Alanında Çağdaş Metinler
(Contemporary Texts in Preservation)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST616
(Doktora)
Kültürel Miras Yönetimi
(Management of Cultural Heritage)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı RST621E
(Doktora)
Tarihi Yapı Malzemelerinin Korunmasında İleri Araştırmalar
(Advanced Studies in Conservation of Historic Building Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST623
(Doktora)
Geleneksel Konutlarda Koruma Sorunları
(Conservation Problems of Traditional Houses)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı RST697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.