Mimarlık Tarihi

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Araştırma Konuları

 Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı
 Bizans Mimarlığı
 Modern Batı Mimarlığı
 Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı
 Antik Mimarlık
 Kent Tarihi
 Selçuklu Mimarlığı
 Beylikler Dönemi Mimarlığı
 İslam Mimarlığı

Kazanımlar

Mimarlık Tarihi Programı öğrencileri, Mimarlık Tarihi alanında bireysel olarak özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu çalışmalarının sonuçlarını uluslararası bilimsel dergilerde ve platformlarda yayınlayıp tartışabilecek; ulusal ve uluslararası yayınlardaki bilimsel tartışmaları takip ederek yerinde kullanabilecektir.

Kimler Faydalanabilir?

 Mimarlar
 Sanat Tarihçileri
 Arkeologlar
 Tarihçiler
 İç Mimarlar
 Peyzaj Mimarları
 Şehirciler


Tarihçe

Programın Kısa Tarihçesi

Mimarlık Tarihi disiplininin Türkiye’de ayrı bir uzmanlık alanı olarak benimsenmesinde inşaat mühendisi, mimarlık tarihçisi ve restorasyon uzmanı Prof. Paolo Verzone’nin (1902-1986) payı büyüktür. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin kurucu üyelerinden olan Prof. Paolo Verzone, 1951 yılından başlayarak İTÜ Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nün şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Akademik yaşamının başlangıcında tez hocası Prof. Paolo Verzone’nin araştırma yaklaşımları ve eğitim yöntemlerine yakından tanıklık etmiş olan Prof. Doğan Kuban da yetiştirdiği araştırmacılarla İTÜ’nün Mimarlık Tarihi alanındaki öncü rolünde pay sahibidir.

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1944 yılında kurulduğunda, doktora programı bulunmamaktaydı. Bu yıllarda öğretim kadrosundaki asistanlar “Doktora Tezi” yerine “Yeterlik Tezi” hazırlamaktaydılar. 1950 yılından itibaren çeşitli kürsülerdeki asistanların yeterlik tezlerinin ağırlıklı olarak Mimarlık Tarihi konularında olduğu görülmektedir. İlk doktora çalışmaları 1960’lı yıllarda başlamıştır; “Mimarlık Tarihi" alanındaki ilk doktora tezi, Bülent Özer'in Kemali Söylemezoğlu danışmanlığında yazdığı 1964 yılında kabul edilen "Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz" başlıklı tezidir.

Mimarlık Tarihi Kürsüsü, Prof. Doğan Kuban'ın yönetiminde 1962-63 akademik yılında "Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü" adını almıştır. Prof. Kuban'ın "Mimarlık Tarihi" alanında yürütücülüğünü üstlendiği ilk doktora tezi, Belge Aran'ın 1971 yılında kabul edilen "Anadolu’da Roma Devri Mimarisi" başlıklı tezidir.

"Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü”nün adı 1973 yılında "Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü" olarak değiştirilmiştir. Tezlerle, araştırmalarla Anadolu’daki tarihi yapı stoğunun ortaya konulmaya çalışıldığı bu dönemde Prof. Doğan Kuban, “Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü”nü (MTRE, 1974-1982) kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Enstitünün Mimarlık Tarihi alanına en büyük katkısı bugün de bir başvuru kaynağı olan MTRE dergisidir.

Lisansüstü eğitimi 1982 yılından itibaren fakültelerden alınarak Rektörlüğe bağlı enstitülerce yürütülmeye başlandığında “Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü” , dünyada kültürel miras ile ilgili çalışmaların güçlenmesiyle de ilişkili olarak “Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı” ve “Restorasyon Anabilim Dalı” olarak ikiye ayrılmıştır. Mimarlık Tarihi lisansüstü eğitimi Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Semra Ögel başkanlığında, önce İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (1982-1986), ardından İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde (1986- 1999) yürütülmüştür. Prof. Dr. Semra Ögel’in ardından sırasıyla Prof. Dr. Metin Ahunbay, Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. Filiz Özer ve Prof. Dr. İlknur Kolay Mimarlık Tarihi Lisansüstü eğitiminin yürütücülüğünü üstlenmişlerdir.

 Araştırma Alanları

1.1. Programın Temel Araştırma Alanları

 • Antik Çağ ve Bizans mimarlığı; Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri mimarlıklarının çevre kültürlerle referans içinde her türlü açılımı
 •  

 • Türkiye ve dünyada modern mimarlık süreci ve kuramları


 • Başarı Değerlendirmesi

  1.9. Mezuniyet Koşulları

  İTÜ Yüksek Lisans Yönetmeliği ve Senato Kararları çerçevesinde uygulanmaktadır.  Misyon

  Mimarlik Tarihi Programı Misyonu

  Mimarlık tarihi konularını kapsayıcı bir bakışla ele alıp ilgili araştırma yöntemleri ve sistematiği içinde sonuçlara ulaşmak; özgün bir araştırmayı kurgulama becerisi sağlamak; belgeleme konusunda alışkanlık ve disiplin oluşturmak; üslup, dönem, yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında, analiz ve yorum becerisi kazandırmak; elde edilen bilimsel sonuçları uluslararası platformlarda yayınlayabilme ve savunabilme yetisi kazandırmak.  Vizyon

  Mimarlik Tarihi Programı Vizyonu

  Mimarlık tarihi alanında, mevcut ve değişen kavramsal-kuramsal nitelikler bağlamında araştırmalar geliştirmek;  strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar mimarinin tüm asal bileşenlerinin tarihine eğilmek; arazi/bina verileri ve kuramsal araştırmalarla destekli bilimsel çalışmalar ortaya koymak; ulusal ve uluslararası düzeyde akılcı bilgi üretimine katkıda bulunmak.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarKabul Edilen Programlar: Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği. Diğer Koşullar: 1500 kelimelik araştırma önerisi; Yayınlanmış bir makale veya bir konferans bildirisi; Program öğretim üyelerinin birinden kabul edilmeleri durumunda birlikte çalışabileceklerine ilişkin bir kabul yazısı.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği bilim dallarında Yüksek Lisans programları. Diğer Koşullar: (Aşağıdaki koşulların sağlandığına ilişkin belgeler sisteme yüklenmelidir). . 1500 kelimelik araştırma önerisi; . Yayınlanmış bir makale veya bir konferans bildirisi; . Program öğretim üyelerinin birinden kabul edilmeleri durumunda birlikte çalışabileceklerine ilişkin bir kabul yazısı; . İngilizce dil bilgisi: KPDS/ÜDS/YDS en az 70, TOEFL IBT en az 84.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen Programlar--
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Art History, Archeology, History, Interior Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Civil Engineering. Others: (Please submit the related documents). . 1500 words research proposal; . An article or conference paper published by the candidate. . English language level : TOEFL IBT 84. . An acceptance letter from the Program member (History of Architecture, ITU).
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar--
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği bilim dallarında Yüksek Lisans programları. Diğer Koşullar: (Aşağıdaki koşulların sağlandığına ilişkin belgeler sisteme yüklenmelidir). . 1000 kelimelik araştırma önerisi; . Mimarlık Tarihi ile ilgili yapmış oldukları bir çalışma (ödev olabilir); . İngilizce dil bilgisi: KPDS/ÜDS/YDS en az 70, TOEFL IBT en az 84.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar--
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Art History, Archeology, History, Interior Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Civil Engineering Others: (Please submit the related documents). . 1000 words research proposal; . A paper written by the candidate in English on History of Architecture (published or not published; homeworks are accepted); . English language level : TOEFL IBT 84.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MIT502
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel-Kırsal Kültür Varlıklarını Belgeleme Yöntemleri
  (Documentation Methods of Urban and Rural Cultural Heritage)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT503
  (Yüksek Lisans)
  Geç Dönem Osmanlı Mimarlığında Seçilmiş Konular
  (Selected Topics in Late Ottoman Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT508E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstri Tasarımının Evrimi
  (Evolution of Industrial Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT509E
  (Yüksek Lisans)
  1950 Sonrası Çağdaş Mimarlık
  (Contemporary Architecture After 1950)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT510
  (Yüksek Lisans)
  20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı
  (20th Century Architecture of Turkey)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT511
  (Yüksek Lisans)
  Erken ve Klasik Osmanlı Mimarlığı
  (Early and Classic Ottoman Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT512
  (Yüksek Lisans)
  Antik Mimarlık - Antik Kentler
  (Ancient Architecture - Ancient Cities)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT513E
  (Yüksek Lisans)
  Avrupa Mimarlığı
  (European Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT516E
  (Yüksek Lisans)
  Çağdaş İtalyan Mimarlık Tarihi
  (History of Italian Contemporary Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT517E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Okumalar I
  (Readings on History of Architecture I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT518E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Okumalar II
  (Readings on History of Architecture II)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT519E
  (Yüksek Lisans)
  Pompeii ve Herculaneum Örnekleriyle Helenistik ve Roma Dönemlerinde Yaşam ve Toplum
  (Life and Society in Hellenistic and Roman Antiquity: Pompeii and Herculaneum)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT520
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Alan Araştırmaları
  (Field Research in Architectural History)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT521
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Sayısal Araştırma Yöntemleri
  (Quantitative Research Methods in History of Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT523E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Özel Konular
  (Special Topics in Architectural History)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT526
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihyazımı - Geç Osmanlı /Erken Cumhuriyet Dönemi
  (Architectural Historiography - Late Ottoman /Early Republican Era)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT527E
  (Yüksek Lisans)
  Osmanlı Ticaret Yapıları
  (Ottoman Commercial Buildings)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT603
  (Doktora)
  Osmanlı Mimarlığı ile İlgili Belgeler Üzerinde Çalışmalar
  (Survey on Documents on the Ottoman Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT604
  (Doktora)
  Çağdaş Mimarlıkta Eski - Yeni İlişkileri
  (The relations between old and new in Contemporary Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT605
  (Doktora)
  Mimarlık ve Resim
  (Architecture and Painting)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT606
  (Doktora)
  Ayasofya: Tasarım, Strüktür, Sanat
  (The Hagia Sophia: Design, Structure and Art)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT607
  (Doktora)
  Mimar Sinan ve Osmanlı Kültürü
  (Architect Sinan and Ottoman Culture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT609E
  (Doktora)
  Mimarlık ve Kuram
  (Architecture and Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT611E
  (Doktora)
  Anadoluda Arkeoloji ve Mimarlık Tarihi
  (Archeology and History of Architecture in Anatolia)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT613
  (Doktora)
  Akdeniz'in Tarihi Liman Kentleri ve Mimarlık
  (Historical port cities and architecture in the Mediterranean)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT615
  (Doktora)
  Geç Antik - Bizans Kenti ve Mimarlığı
  (Late Antique and Byzantine City and Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT617E
  (Doktora)
  Mimarlık Tarihinde Özel Konular
  (Special Topics in Architectural History)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.