Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı;

Yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için, daha az doğal kaynak ve daha az enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda öğrencilere;

 • Sağlıklı ve konforlu olduğu kadar enerji ve çevre duyarlı, sürdürülebilir bir yapma çevre tasarımı yapma,
 • Fiziksel çevresel etkenlerden en üst düzeyde yararlanabilecek şekilde teknik ve yasal sınırlamalara uygun ve disiplinler arası çalışmalar sonucunda gerçekleştirebilme,
 • Yapısal tasarım ve yapım yöntemleri alanlarında araştırma ve uygulama etkinlikleri gerçekleştirmek amacına yönelik olarak; performans gereksinimlerini tanımlayıp yapısal tasarım sürecini izleyerek, çözüm üretebilme,
 • Yapı malzemelerine ait içyapı, tür ve biçim olarak değerlendirmeler yapabilme,

becerilerini kazandırmaktadır.

Bunun yanında,

 • Sektöre yönelik eğitim çalışmalarının yapılması,
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapıp yayın ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmesi,
 • Yapısal alanda uygulama çalışmaları yapılması,

programın diğer hedefleridir.


Tarihçe

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1969-70 döneminden itibaren iki kademeli eğitime geçilmiş ve lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. 5 yıllık birinci kademe eğitimi sonunda “Mimar” iki yıllık ikinci kademe eğitimi sonunda “Y. Mimar” diploması verilmeye başlanmıştır. 5+2 yıl olarak uygulanan iki kademeli eğitim, 1974-75 döneminde Senato tarafından 4+2 olarak değiştirilmiş, lisans eğitimi süresi 4 yıla indirilmiştir. 5 yıllık lisans eğitimi görenlerin saklı hakları ve yeni sisteme uyumları bakımından 1978-79 döneminden itibaren bir süre, paralel olarak 5+1 sistemi uygulanmıştır. Program; İTÜ Mimarlık Fakültesi 1978 yılında, 4+2 yıllık eğitim öğretim sistemine geçtiğinde, Yapı Bilgisi Doktora Programı olarak, Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) içinde tezli program şeklinde kurulmuştur. Program, 1982 yılında Yapı Bilgisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Bugün, Çevre Kontrolü ve Yapı Fiziği adı altında çalışmalarını sürdüren çalışma grubu, 1999 yılında Fiziksel Çevre Kontrolü adında yeni Yüksek Lisans Programı kurmuş, ancak 2001 yılında Senato kararı ile lisansüstü programları yeniden yapılandırılmış ve sonucunda Fiziksel Çevre Kontrolü grubunun da katılımıyla bugünkü Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı oluşturulmuştur. Doktora alanında ise Yapı Bilimleri Doktora Programı oluşturulmuştur. Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 24 kredi ve tezli program olarak yeniden kurgulanmıştır. Geçen süre içinde yeni dersler açılmış, ders içeriklerinde yenilenmeler yapılmış ve bazı dersler ise belirli sürelerle açılamadığı için kapatılmak üzere girişimde bulunulmuştur.  Yeniden yapılanan ve 2002-2003’den itibaren uygulanmaya başlanan lisansüstü programlarda; program yürütücüsü ve program yürütme kurulları oluşturulmuştur. Araştırma Alanları

Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı’nın araştırma alanları; Çevre Kontrolü ve Yapı Fiziği, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemesi ile Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grupları’nın temel araştırma alanlarından oluşmaktadır. Çalışma Grupları ve temel araştırma alanları aşağıda açıklanmıştır:

 

Çevre Kontrolü ve Yapı Fiziği Çalışma Grubu

 • Mimarlıkta İklimlendirme (pasif, aktif)
 • Isıl konfor
 • Enerji verimli bina tasarımı
 • Güneş mimarisi
 • Enerji verimli akıllı bina tasarımı
 • Enerji etkin iyileştirme
 • Pasif evler
 • Bina enerji performans modelleme ve simülasyonları
 • Bina enerji sertifikasyonu
 • Bina entegre yenilenebilir enerji sistemleri
 • Enerji verimliliğinde maliyet optimizasyonu
 • Mimari Aydınlatma
 • Görsel konfor
 • Doğal aydınlatma
 • Yapma aydınlatma
 • Enerji verimli aydınlatma tasarımı
 • Binalarda aydınlatma enerji performansı
 • Aydınlatma tasarımı performans modelleme ve simülasyonları
 • Mimarlıkta Akustik Tasarım
 • İşitsel konfor
 • Ses yalıtımı
 • Cephenin akustik tasarımı
 • Salonun akustik tasarımı
 • Şehir gürültüsü ve gürültü haritaları
 • İşitsel mimarlık (aural architecture)
 • İşitsel peyzaj (soundscape)
 • Akustik tasarım performans modelleme ve simülasyonları
 • Akustik tasarım için sertifikasyon

   

 • Yangından korunma
 • Binalarda yangın güvenliği
 • Kapalı mekanlarda yangın yayılımı
 • Yangın simülasyonu
 • Sağlık donatımı
 • Binalarda su gereksinimi
 • Sağlama ve atım donatısının planlanması
 • Islak hacim düzenlemeleri
 • Mimarlıkta Sürdürülebilirlik ve Ekoloji
 • Yeşil bina tasarımı ve sertifikasyonu
 • Sıfır karbon bina tasarımı
 • Binalarda su korunumu
 • Binalarda yağmur suyu toplama sistemleri
 • Yeşil bina fizibilite etütleri
 • Sürdürülebilir binalar için akustik tasarım
 • Akustik açıdan yeşil bina tasarımı ve sertifikasyonu
 • Aydınlatma tasarımında sürdürülebilirlik
 •  

  Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Çalışma Grubu

 • Yapısal Tasarım
 • Yapım Teknolojileri
 • Bina ve Yapımda Sürdürülebilirlik
 • Bina Performansı, Bütünlüğü ve Patolojisi
 •  

  Yapı Malzemesi Çalışma Grubu

 • Ekolojik, sürdürülebilir yapı malzemesi seçimi ve geliştirilmesi.
 • Malzeme özellikleri-yapı elemanı performansı ilişkisi.
 • Yapı malzemesinde dürabilite.
 • Geleneksel yapı malzemelerinin karakterizasyon ve onarımı.
 • Onarım ve güçlendirme malzemeleri.
 • Kompozit yapı malzemeleri ve tasarım ilkeleri
 •  

  Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

 • Betonarme Yapılar
 • Çelik Yapılar
 • Deprem Mühendisliği
 • Ahşap ve Yığma Yapılar
 • Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
 • Tarihi Yapıların Yapısal Sorunları
 • İleri Kompozitlerin Yapısal Uygulamaları


 • Başarı Değerlendirmesi

  Program’da, İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarında verilen mezuniyet koşullarına uyulmaktadır. Ek olarak, Program’da, öğrencinin danışmanı ile birlikte bir makale veya bildiri hazırlanması; bu yayının ulusal ve/veya uluslararası dergilerde ve/veya etkinliklerde (kongre, sempozyum, vd.) sunulmuş ve basılmış olması beklenmektedir.  Misyon

  Çevre kontrolü ve yapı teknolojisi; yapı malzemesi, yapı elemanları, fiziksel çevre kontrolü ve taşıyıcı sistemler alanlarında ulusal ve uluslar arası ortamda var olan bilgileri sistematik bir yaklaşımla düzenlemek ve derlemek, farklı teknik, yaklaşım ve araştırma yöntemlerini incelemek ve ilgili alanlara uygulamak , disiplinlerarası / ötesi araştırmalar önermek ve bilimsel ortamlarda paylaşmaktır.  Vizyon

  Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Program’ı kapsamında yer alan yapı malzemesi, yapı elemanları, fiziksel çevre kontrolü ve yapısal taşıyıcı sistemler alanlarında; kuramsal ve uygulamaya yönelik; yaratıcı, yenilikçi, çevreye uyumlu, ulusal ve uluslar arası bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, güncel bina teknolojilerini karmaşıklaşan binada etkin ve doğru kullanan, uzman meslek insanları yetiştirmek.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı12
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü , Elektrik Mühendisliği Bölümü,Çevre Mühendisliği Bölümü
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarBu dönemde yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmeyecektir. Bu nedenle kontenjan "0" olarak yazılmıştır.
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı CKY501E
  (Yüksek Lisans)
  Yapılarda Ses Yalıtımı
  (Sound Insulation in Buildings)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY502
  (Yüksek Lisans)
  Enerji Maliyeti Düşük Bina Tasarımı
  (Low Energy Efficient Building Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY503E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Güneş Işığı
  (Sunlighting in Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY504
  (Yüksek Lisans)
  Bina Tipolojisine Bağlı Aydınlatma Sorunları
  (Lighting Problems Related To Building Types)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY506
  (Yüksek Lisans)
  Yapma Çevrede Enerji Korunumu
  (Energy Conservation and Built Environment)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY510
  (Yüksek Lisans)
  Gürültü Kontrolu Açısından Yapı Elemanları Tasarımı
  (Design of Building Elements with Respect to Noise Control)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY511
  (Yüksek Lisans)
  Endüstri Yapılarında ve Tesisat Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
  (Noise Control in Industrial Buildings and Installation Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY514
  (Yüksek Lisans)
  Çevre ve Yapı Tasarımında Ses Kontrolu Yöntemleri
  (Methods of Noise Control in Environmental Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY515
  (Yüksek Lisans)
  Bina Tipolojisine Bağlı Akustik Sorunlar
  (Acoustical Problems with Respect to Building Typology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY517
  (Yüksek Lisans)
  Binalarda Sağlık Donatımı Dizaynı
  (Design of Sanitary Installation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY520
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Geleneksel Yapı Malzemeleri
  (Traditional Building Materials in Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY522
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Bitirme Malzemeleri ve Uygulamaları
  (Finishing Materials in Architecture and Their Applications)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY524
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Sistemlerinde Malzeme Seçimi Yöntemleri
  (Material Selection Methods in Construction Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY526E
  (Yüksek Lisans)
  İklim ve Yapı Kabuğu Dizaynı
  (Climate and Building Envelope Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY527
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Hasarları ve Yapı Koruma İlkeleri
  (Building Damages and Principles of Building Protection)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY528E
  (Yüksek Lisans)
  Kullanıcı İhtiyaçları ve Yapma Çevre Standartları
  (Users' Requirements and Built Environment Standards)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY529
  (Yüksek Lisans)
  Proje II
  (Project II)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CKY530E
  (Yüksek Lisans)
  Konuşma ve Müzik Salonlarının Akustik Tasarımı
  (Acoustical Design of Halls For Speech and Music)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CKY531
  (Yüksek Lisans)
  Yapıda Malzemenin Performansı
  (Performance of Building Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY533
  (Yüksek Lisans)
  Proje I
  (Project I)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CKY536E
  (Yüksek Lisans)
  Ekolojik Yapı Malzemeleri
  (Ecological Building Materials)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY537E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri
  (Research Methods in Architectural Technology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY539
  (Yüksek Lisans)
  Bina Elemanlarında Çevresel Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi
  (Environmental Sustainability Assesment in Building Elements)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY541E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisinde Özel Konular
  (Special Topics in Environmental Control and Construction Technologies)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CKY543
  (Yüksek Lisans)
  Bina Tasarımında Yangından Korunma
  (Fire Protection in Building Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY544
  (Yüksek Lisans)
  Binalarda Su Etkinliği
  (Water Efficiency in Buildings)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY545E
  (Yüksek Lisans)
  Bina Teknolojisi: Teoriden Pratiğe
  (Building Technology: From Theory to Practice)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY546
  (Yüksek Lisans)
  Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi
  (Strengthening of Damaged Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY547
  (Yüksek Lisans)
  Cephe Malzeme ve Bileşenleri
  (Façade Materials and Components)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY548E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Çelik Yapı Tasarımı
  (Steel Design in Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY549
  (Yüksek Lisans)
  Taşıyıcı Sistem Tasarımı
  (Design of Structural System)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY550E
  (Yüksek Lisans)
  Bina Teknolojisi: Sürdürülebilirlik
  (Building Technology: Sustainability)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY551
  (Yüksek Lisans)
  Detay Tasarımı ve Strüktür Konseptinin Entegrasyonu
  (Integrated Detail Design and Structural Concept)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı CKY552
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Teknoloji: İleri Teknolojik Çalışmalar
  (Building Technology: Advanced Technological Studies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı CKY596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı CKY597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.