Jeofizik Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Jeofizik Nedir?

Yerküre ve atmosferinin, gezegenlerin, uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini
fizik ve matematik yöntemler kullanarak inceleyen bilim dalına "Jeofizik" denir.

Jeofizik bilim dalında kullanılan başlıca yöntemler nelerdir?

Gravite : Yeraltı yapılarının yerçekimi özelliğini inceler,
Manyetik : Yeraltı yapılarının manyetik özelliklerini inceler,
Sismoloji : Depremlerin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler,
Sismik : Yeraltı yapılarının sismik hız değişimlerini inceler,
Elektrik : Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik özelliklerini inceler,
Elektromanyetik : Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik ve elektomanyetik özelliklerini inceler,
Jeomanyetizma : Uzaydaki ve Dünyadaki manyetik alanın özelliklerini inceler,
Paleomanyetizma : Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler,
Radyometrik ve jeotermik : Yeraltının radyoaktif ve sıcaklık özelliklerini inceler,
Kuyu Logları : Sondaj kuyularında yapılan gravite, manyetik, radyometri, elektrik vb. jeofizik yöntemlerdir.

Jeofiziğin uygulama alanlarına örnekler:

Levha tektoniği ve deprem araştırmaları
Sismik yöntemlerle karada ve denizde jeolojik yapıların araştırılması
Jeolojik zamanlardaki yer manyetik alanının belirlenmesi
Yeraltı kaynaklarının araştırılması
Çevre jeofiziği
Arkeolojik araştırmalar
Atmosfer ve Uzay araştırmaları
Termal alan araştırmaları

Jeofiziğe katkıda bulunan bilim adamları kimlerdir?

Newton, Humbolt, Gauss, Wegener,...

Jeofizik Mühendisliği nedir?

Yerkürenin daha çok sığ derinliklerdeki yapısal ve fiziksel özelliklerinin matematik ve fizik esasları ışığında ekonomik
ve beseri amaçlarla  araştırılması, tecrübe ve uygulama yolu ile kazanılmış bilgilerin  insanlığın yararına kullanılması
"Jeofizik Mühendisliği"nin konusunu oluşturur.

Jeoloji ve Jeofizik arasındaki fark nedir?

Jeoloji ve Jeofizik bilim dallarında amaç aynıdır: yerküre ve içinde bulundugu uzay ortamının özelliklerinin
anlaşılabilmesidir. Aralarındaki en temel ayrılık araştırma yöntemlerinin farklılığıdır.

Jeofizikçi inceleme alanının özelliklerini en genel anlamda aletler kullanarak fiziksel değerlerle ilişkili veriler toplayarak
ve bu verileri bilgisayar ortamında matematiksel ve fiziksel temellere dayalı yöntemlerle işler ve yoruma gider.  

Ülkemizde "Jeofizik Mühendisi"nin çalışma alanları nerelerdir?

Kamu Kuruluşları :
Devlet Su İşleri (DSİ),
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM),
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
Belediyeler

Özel Kuruluşlar :
Zemin etüdü yapan jeoloji/jeofizik şirketleri,
Geoteknik çalışmalar yapan inşaat firmaları,
Maden arama şirketleri,
Yeraltı suyu arama şirketleri.


Özgörü  

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitim ve öğretiminde bir mükemmeliyet merkezi konumuna gelmek, ülkemiz bilimsel

ve mühendislik sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası projelerde önderlik etmek, erişilen bilgi ve uzmanlığı öğrencilere ve topluma aktarmaktır.

Özgörev

Çok disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde Jeofizik Mühendisliği ve Bilimi projelerinin öneri, yürütme ve yayın aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mühendislik etiğine sahip Jeofizik Mühendisi ve Bilim İnsanları yetiştirebilecek düzeyde eğitim vermek.

Ülkemizin yer bilimleri ile ilgili sorunlarına öncelik vermek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmek, elde edilen sonuçları toplumun çıkarına uygulanacak şekilde aktarmak ve ulusal ve uluslararası degilerde yayınlamak.
 
Bu misyonu başarmak için bölümün eğitim ve araştırma programını, alt yapısını, öğretim üye ve personelini sürekli geliştirmek.

Tarihçe

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı 1982 yılında kurulmuştur. Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının amacı, Jeofizik Mühendisliği ilgi alanına giren araştırmaları ve projeleri çağdaş bilim ve teknolojinin gerektirdiği düzeyde gerçekleştirebilen yüksek mühendis ve bilim insanlarını yetiştirmektir. Programın kapsamını, ülkemizin yer bilimleri ile ilişkili problemlerini çözebilmek adına ulusal ve uluslararası düzeyde proje bazlı çok disiplinli çalışmaları önerebilen, yürütebilen ve elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlayabilen mezunlar vermek üzere ileri düzeyde dersler, seminerler ve tez çalışması oluşturmaktadır. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda jeofiziğin her dalından toplam 16 öğretim üyesi görev yapmakta olup başlıca araştırma olanaklarını Nezihi Canıtez Veri İşlem, Sismoloji, Uygulamalı Jeofizik, Paleomanyetizma ve Hesaplamalı Jeofizik Laboratuvarları oluşturmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı’nın başlıca araştırma alanları sismoloji, sismotektonik ve mühendislik sismolojisi, enerji kaynakları (kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal alan) ve maden aramaları, deniz sismiği ve batimetrik veriler ile jeolojik yapıların araştırılması ve kıyı ötesi mühendislik çalışmaları, aktif fay sistemlerinin çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması, doğal afet ve risk analizi araştırmaları, yerkabuğunun sığ ve derin fiziksel özelliklerinin jeofizik yöntemlerle incelenmesi, çevre jeofiziği araştırmaları, arkeojeofizik araştırmalar ve yeraltı suyu araştırmaları olarak özetlenebilir.

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü programları Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği gibi mühendislik dallarından mezun olan öğrenciler için disiplinlerarası çalışmalar bakımından oldukça uygundur.Araştırma Alanları

ÖĞRETİM ÜYELERİ                                        TEMEL ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü ELEKTROMANYETİK Prof. Dr. Tuncay Taymaz SİSMOLOJİ - SİSMOTEKTONİK Prof. Dr. Emin Demirbağ SİSMİK YÖNTEMLER Prof. Dr. İlyas Çağlar ELEKTRİK-MANYETOTELLÜRİK Prof. Dr. Aysun Güney SİSMOLOJİ -YER FİZİĞİ Prof. Dr. Argun Kocaoğlu SİSMOLOJİ – MÜH. SİSMOLOJİSİ Prof. Dr. Abdullah Karaman HİDROJEOFİZİK Doç. Dr. Hülya Kurt SİSMİK YÖNTEMLER Doç. Dr. Ayşe Kaşlılar SİSMİK YÖNTEMLER - SİSMOLOJİ Doç. Dr. Turgay İşseven PALEOMANYETİZMA  Doç. Dr. Gonca Örgülü SİSMOLOJİ Doç. Dr. Neslihan Ocakoğlu SİSMİK YÖNTEMLER Yrd.Doç. Dr. Tuğrul Genç GRAVİTE - MANYETİK Yrd.Doç. Dr. Caner İmren SİSMİK YÖNTEMLER Yrd.Doç.Dr. Doğa Düşünür Doğan ISI AKISI - JEOTERMAL

Yrd.Doç.Dr. Seda Yolsal Çevikbilen      SİSMOLOJİ - SİSMOTEKTONİK

Başarı Değerlendirmesi
Ek koşul yoktur.

Misyon

Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programlarının (YL, DR) özgörevi yerbilimleri ve mühendisliği alanında ileri düzey jeofizik uzmanlık ve araştırma gerektiren ülkenin mühendislik ve bilimsel problemlerini proje bazında ele alıp sonuçlandırabilmek için gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahip, karmaşık problemleri analiz edebilme, jeofizik verileri etkin bir şekilde toplama, işleme ve yorumlayabilme için gerekli yöntemleri kullanabilme ve/veya bunların özgün tasarımını yapabilme türündeki akademik becerileri mezunlarına kazandıracak bir eğitim vermektir.

Program, araştırma sonuçlarını yayınlayabilme, bağımsız ve/veya çok disiplinli takım çalışmalarında etkin olarak çalışabilme, mühendislik etiğine ve liderlik özelliklerine sahip olma gibi ileri düzey kişisel becerileri mezunlarına kazandırmayı hedeflemektedir. Vizyon

Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programlarının (YL, DR) özgörüsü lisansüstü eğitim programları için mükemmeliyet merkezi haline gelmek, yerbilimleri ve mühendisliği alanında ileri düzey jeofizik uzmanlık ve araştırma gerektiren projeleri gerçekleştirebilen bir araştırma merkezi olmak, üretilen bilgi, yetiştirilen insan gücü ve geliştirilen uzmanlığı  toplumun yararına olacak şekilde yaymaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarJeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği Detay: Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların ABET veya MÜDEK akreditasyonu almış programlardan mezun olmaları gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarJeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği (Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların ABET veya MÜDEK akreditasyonu almış programlardan mezun olmaları gerekmektedir)
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarGeophysics, Geology (or similarly named programs), Physics, Mathematics, Computer Sciences, Civil Engineering, Geomatic Engineering Note : Applicant without holding a master’s degree should have a bachelor’s degree from a regionally accredited institution.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarGeophysics, Geology (or similarly named programs), Physics, Mathematics, Computer Sciences, Civil Engineering, Geomatic Engineering (Note : Applicant without holding a master’s degree should have a bachelor’s degree from a regionally accredited institution.)
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarJeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarJeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGeophysics, Geology (or similarly named programs), Physics, Mathematics, Computer Sciences, Civil Engineering, Geomatic Engineering
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGeophysics, Geology (or similarly named programs), Physics, Mathematics, Computer Sciences, Civil Engineering, Geomatic Engineering
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı JFM501
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM503E
(Yüksek Lisans)
Jeofizikte Sinyal Analizi
(Signal Analysis in Geophysics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM504
(Yüksek Lisans)
İleri Diferansiyel Denklemler
(Advanced Differential Equations)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM505E
(Yüksek Lisans)
Yer Kabuğunun Fiziği ve Yapısı
(Physics and Structure of the Earth's Crust)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM506
(Yüksek Lisans)
Gravite ve Manyetik Yorumlama
(Gravity and Magnetic Interpretation)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM507E
(Yüksek Lisans)
Deprem Kayıtlarının Yorumlanması
(Interpretation of Earthquake Seismograms)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı JFM508E
(Yüksek Lisans)
İleri Sismoloji
(Advanced Seismology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM510
(Yüksek Lisans)
Deniz Jeofiziği Yöntemleri
(Methods in Marine Geophysics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM513E
(Yüksek Lisans)
Depremler ve Jeodinamik
(Earthquakes and Geodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM515E
(Yüksek Lisans)
Jeofizikte Genelleştirilmiş Ters Çözüm Kuramı
(Generalized Inverse Theory in Geophysics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM517
(Yüksek Lisans)
Sismik Veri İşlem
(Seismic Data Processing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM519E
(Yüksek Lisans)
Yerkürede Isı Transferi Süreçleri
(Heat Transfer Processes in the Earth)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM521E
(Yüksek Lisans)
Jeofizik Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Geophysics Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı JFM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı JFM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı JFM601E
(Doktora)
Sismik Aramalarda Özel Konular
(Special Topics in Seismic Exploration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM602E
(Doktora)
Yerkürenin Sismotektoniği
(Seismotectonics of the Planet Earth)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM603E
(Doktora)
Hidrojeofizik
(Hydro-geophysics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM604E
(Doktora)
Deprem Kaynağı
(Earthquake Source)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı JFM605
(Doktora)
Elektromanyetik Prospeksiyonda Özel Konular
(Special Topics in Electromagnetic Prospecting)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM606
(Doktora)
Elektrik Prospeksiyonda Özel Konular
(Special Topics in Electrical Prospecting)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM607E
(Doktora)
İleri Çevre Jeofiziği
(Advanced Environmental Geophysics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM608E
(Doktora)
Sismolojide Özel Konular
(Special Topics in Seismology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı JFM609
(Doktora)
Sismik Nitelik Analizi
(Seismic Attributes Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı JFM611E
(Doktora)
Jeofizik Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Geophysics Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı JFM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.