Environmental Biotechnology

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Introduction Environmental biotechnology can be defined as managing microbial communities to provide services to society. Environmental biotechnologists combines engineering approaches with microbiology, molecular biology, and chemistry in order to gain an integrated understanding of how microbial ecosystems work and can be controlled. Environmental biotechnology is therefore particularly suited to tasks such as removal of pollutants from water, wastewater, sediment, or soil, capture of renewable resources, sensing contaminants or pathogens in the environment and protecting the public from dangerous exposure to pathogens.
ITU EnviroBioTech is a leading graduate program in Turkey assuring a multidisciplinary approach for training the next generation of environmental scientists for solving environmental problems through biotechnology. The strength of the program derives from the long-term experience of ITU in Environmental Biotechnology. The program offers master of science and doctoral degrees covering current concepts and technological advances of environmental biotechnology. Although its short history, EnviroBioTech has been providing a multidisciplinary and international platform for advancing the necessary tools for the solution of significant problems in practice. Through research partnerships with similar leading institutions, it has also been playing a key role in establishing both exchange of information, scientists and students and collaborative scientific efforts.


Tarihçe

Çevre Biyoteknolojisi programı, 2002-2003 eğitim-öğretim yılı için İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü eğitim verecek Çevre Biyoteknolojisi Programı (Graduate Program in Environmental Biotechnology) olarak başlatılmıştır. Bu lisansüstü programının amacı, uluslararası düzeyde kaliteli işgücü ve araştırmacıların yetiştirilmesi, ve böylelikle bilimsel sürekliliğin desteklenmesi ile evrensel bilime ve küresel üretime katkıda bulunmaktır. Türkiye için bu konuya ilişkin önceliklerin belirlenmesi ve ülkenin çevre ile ilgili sorunlarına çözüm yöntemlerinin araştırılmasıdır.Araştırma Alanları

·         Biyolojik azot ve fosfor giderimi

·         Endüstriyel atıkların biyolojik arıtılması

·         Anaerobik arıtma teknolojileri

·         Membran teknolojileri

·         Biyolojik çamurlarda moleküler karakterizasyon

·         Çevre sağlığı mikrobiyolojisi

·         Biyosistemlerin tanımlanması ve modellenmesi

·         Biyoremediasyon

·         Biyoenerji üretimi

·         Inhibisyon ve ekotoksikolojik karakterizasyon

 Başarı Değerlendirmesi

İTÜ Senatosunun 05.12.2013 günlü 586 sayılı toplantısında kabul edilmiş olan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”nın “Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ile ilgili maddeleri doğrultusunda başarı değerlendirilmesi yapılmaktadır. İlgili maddeler aşağıda verilmektedir.

 

Madde 37- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

Madde 38- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

Madde 39- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir

Başarı Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

FF

0.00

VF

0.00

 

Madde 40- Aşağıda belirtilen notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilmez;

a)     Muaf (M): Öğrencinin İTÜ dışındaki üniversitelerden aldığı ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için kullanılan işarettir.

b)     Terk (T): Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten çekildiklerini gösteren işarettir.        

Madde 41- Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. CB ve CC “koşullu geçer” yarıyıl sonu notlarıdır. Yarıyıl sonu başarı notu VF veya FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Madde 42- Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavına girmek için yapılacak başvurular ve sınavların düzenlenmesi ile ilgili hususlarda “İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışı Esasları” dikkate alınır.

Madde 43- Ağırlıklı genel not ortalaması, derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenir.

Madde 44- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.

 

 Mezuniyet Koşulları

 • İTÜ Senatosunun 05.12.2013 günlü 586 sayılı toplantısında kabul edilmiş olan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”nın “Tezli Yüksek Lisans Programı” ile ilgili Madde 50, tezli yüksek lisans programında, Madde 65 ise  doktora programından mezuniyet koşullarını ifade etmektedir. Öğrencilerin, Çevre Biyoteknolojisi programında bu mezuniyet şartlarını sağlamaları beklenmektedir.

   

  Madde 50’ye göre tezli yüksek lisans programında mezuniyet koşulları;

   

  a) Yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

  b) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

  c)Tezli yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin ders veya tez aşamasında olduklarına bakılmaksızın mecburi olarak almaları gereken yirmi dört krediye ilave olarak, başarısız oldukları ve koşullu geçtikleri dersler tekrarlatılır, ilgili enstitü anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir. Öğrenci, başarısız olduğu ve koşullu geçtiği dersleri alması ve aldığı bu derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartıyla tez çalışmasına devam edebilir. Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.

   

  Madde 65’e göre doktora programından mezuniyet koşulları (tezin sonuçlandırılması aşamasında);

   

  a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili bir adet uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunumunun yapılmış olması şartı olarak aranır.

  c) Her bir anabilim/anasanat dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim/anasanat dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, enstitü yönetim kurulu ve üniversite senatosu onayı ile yürürlüğe girer.

  d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay süre verilir. Altı aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

  e)Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı, tez izleme komitesi ve tez konusu değiştirilir. Öğrenci, mecburi olarak alınması gereken yirmi bir krediye ilave olarak,  varsa başarısız olduğu ve/veya koşullu geçtiği dersleri tekrar alarak, tekrar aldığı bu dersleri ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamladığı takdirde, yeterlik sınavına tekrar alınır ve başarılı olması halinde yeni tez önerisi verir.

  f) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup,  jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyicilerde soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

  g) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru tez aşamasında ve en erken yedinci yarıyıl sonunda yapılabilir.

   

  Yüksek Lisans Programı

  Çevre Biyoteknolojisi Programı'ndan mezun olabilmek için gerekli minimum kredi 24 olup, bunun 15 kredisinin zorunlu derslerden sağlanması gereklidir. Dersler güz ve bahar dönemi olarak aşağıda verildiği şekilde (i) zorunlu, (ii) zorunlu seçmeli ve (iii) seçmeli dersler grubuna ayrılmıştır. Öğrenciler, “zorunlu dersler” kategorisindeki tüm dersleri almak zorundadır. “Zorunlu seçmeli dersler” kategorisinden ise 2 ders almak durumundadır. Geriye kalan krediler ise seçmeli derslerin alınması ile doldurulacaktır.

   

  Buna göre, alınması gereken toplam 8 dersten birisi zorunlu matematik dersi olmak üzere, 3 ders “zorunlu dersler” kategorisinden, 2 ders “zorunlu seçmeli dersler” kategorisinden, geriye kalan 3 ders ise “seçmeli dersler” kategorisinden alınacaktır. Zorunlu matematik dersi olarak CBM502E veya herhangi bir “mühendislik matematiği” dersi alınabilir.

   

  Öğrenci, Yüksek Lisans derecesini almak için seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden başarılı olmak zorundadır.

   

  Güz Dönemi

  Zorunlu Dersler

 • EBT501E Engineering Mathematics (3+0)

 • CBM502E Statistical Analysis for Experimental Design and Data Processing (3+0)

 • ENB501E Fundamentals of Environmental Engineering– I  (3+0)

 • ENB596E Seminar (2+0) (Kredisiz)

 • ENB597 Uzmanlık Alan Dersi (3+0) (Kredisiz)

 • ENB000 Thesis (Kredisiz)

 •  

  Zorunlu Seçmeli Dersler

 • ENB503E Metabolic Concepts in Environmental Sciences (3+0)

 • ENB507E Experimental Characterization of Biological Treatment Systems (3+0)

 •  

  Seçmeli Dersler

 • ENB506E Research Writing in Environmental Sciences (3+0)

 • ENB509E Biological Processing of Solid Wastes (3+0)

 • ENB510E Biodegradation of Industrial Wastes (3+0)

   

 • Bahar Dönemi

  Zorunlu Dersler

 • ENB504 Fundamentals of Environmental Engineering -2 (3+0)

 • ENB596  Seminer  (2+0) (Kredisiz)

 • ENB597 Uzmanlık Alan Dersi (3+0) (Kredisiz)

 • ENB000 Thesis (Kredisiz)

 • Zorunlu Seçmeli Dersler

 • ENB502E Modeling and Simulation of Biosystems (3+0)

 • ENB516E Inhibition in Biological Systems (3+0)

 • Seçmeli Dersler

 • ENB513E Natural Treatment Systems (3+0)

 • ENB515E System Design for Aerobic Processes (3+0)

 • CBM508E Anaerobic Treatment Systems (3+0)

 • ENB518E Production and Utilization of Biogas from Renewable Energy Resources (3+0)

 •  

  Doktora Programı

  Çevre Biyoteknolojisi Programı'ndan mezun olabilmek için gerekli minimum kredi 24’tür.  Dersler güz ve bahar dönemi olarak aşağıda verildiği şekildedir.

   

  Öğrenci, Doktora derecesini almak için Doktora Tezi’nden başarılı olmak zorundadır.

   

  Güz Dönemi

 • ENB601E Biological Nitrogen Removal: Theory and Practice (3+0)

 • ENB603E Bulking and Foaming Problems in Biological Treatment Systems (3+0)

 • ENB607E Theory and Practice of Ecotoxicology (3+0)

 • ENB615E Modeling and Design of Anaerobic Treatment Systems (3+0)

 • ENB611E Modern Scientific Tools in Bioprocessing (3+0)

 • ENB697 Uzmanlık Alan Dersi (4+0) (Kredisiz)

 • ENB000 Thesis (Kredisiz)

 •  

   

  Bahar Dönemi

 • ENB602E Microbial Genetics in Environmental Engineering (3+0)

 • ENB604E Mechanism and Design of Biological Phosphorus Removal (3+0)

 • ENB612E Bioremediation (3+0)

 • ENB614E Advances in Environmental Bioprocess Technology (3+0)

 • ENB616E Biosolids Engineering and Management (3+0)

 • ENB697 Uzmanlık Alan Dersi (4+0) (Kredisiz)

 • ENB000 Thesis (Kredisiz) • Misyon

  Eğitim ve öğretim alanında; yenilikçi, dinamik ve disiplinlerarası bir yapıya sahip “Çevre Biyoteknolojisi” alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek, konusunda uzman bilim insanı kaynağını yaratmaktır.

  Araştırma-Geliştirme ve Uygulama alanında; “Çevre Biyoteknolojisi” konularında evrensel bilime katkıda bulunmak; çevresel kirlenmenin giderek arttığı, doğal kaynakların azaldığı ve insan yaşamının tehdit altında olduğu günümüzde ekonomik, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmektir.

  Çevre biyoteknolojisinde üretilen bilgilerin diğer mühendislik alanları ile paylaşımı ile uygulamaya konulmasında işbirliğinin sağlanması da programın özgörevleri arasındadır.  Vizyon

  Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üretmek ve ürettiği bu bilgileri ulusal ve uluslararası platformlara taşıyarak tüm insanlığın faydasına sunmaktır.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,11
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlar. Çevre Mühendisliği Lisans ve/veya Yüksek Lisans Programı dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. Başvuru için İngilizce dil notu alt sınırı aşağıdaki gibidir. KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS: 65, TOEFL (İnternet Bazlı) : 70.
  Gerekli ALES Puanı**72
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlar. Çevre Mühendisliği Lisans ve/veya Yüksek Lisans Programı dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. Başvuru için İngilizce dil notu alt sınırı aşağıdaki gibidir. KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS: 65, TOEFL (İnternet Bazlı) : 70.
  Gerekli ALES Puanı**72
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering Undergraduate/Graduate Programs, Programs in Other Technical/Science Fields. Candidates who do not hold a BSc or an MSc degree in Environmental Engineering are required to enroll in the Prep Year Program, in accordance with the recommendations of the Program Executive Committee. Minimum requirements of English for admission are as follows: KPDS/UDS/YDS/e-YDS: 65, TOEFL (internet-based test; IBT): 70.
  Gerekli ALES Puanı**72
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering Undergraduate/Graduate Programs, Programs in Other Technical/Science Fields. Candidates who do not hold a BSc or an MSc degree in Environmental Engineering are required to enroll in the Prep Year Program, in accordance with the recommendations of the Program Executive Committee. Minimum requirements of English for admission are as follows: KPDS/UDS/YDS/e-YDS: 65, TOEFL (internet-based test; IBT): 70.
  Gerekli ALES Puanı**72
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlar. Çevre Mühendisliği Lisans Programı dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. Başvuru için İngilizce dil notu alt sınırı aşağıdaki gibidir. İTÜ Dil Sınavı:65, KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS:65, TOEFL(İnternet Bazlı):70.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlar. Çevre Mühendisliği Lisans Programı dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. Başvuru için İngilizce dil notu alt sınırı aşağıdaki gibidir. İTÜ Dil Sınavı:65, KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS:65, TOEFL(İnternet Bazlı):70.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering Undergraduate Programs, Programs in Other Technical/Science Fields. Candidates who do not hold a BSc degree in Environmental Engineering are required to enroll in the Prep Year Program, in accordance with the recommendations of the Program Executive Committee. Minimum requirements of English for admission are as follows: ITU English Exam: 65, KPDS/ YDS/e-YDS: 65, TOEFL (internet-based test; IBT): 70.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering Undergraduate Programs, Programs in Other Technical/Science Fields. Candidates who do not hold a BSc degree in Environmental Engineering are required to enroll in the Prep Year Program, in accordance with the recommendations of the Program Executive Committee. Minimum requirements of English for admission are as follows: ITU English Exam: 65, KPDS/ YDS/e-YDS: 65, TOEFL (internet-based test; IBT): 70.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı ENB502E
  (Yüksek Lisans)
  Biyosistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu
  (Modeling and Simulation of Biosystems)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB515E
  (Yüksek Lisans)
  Aerobik Proseslerde Sistem Tasarımı
  (System Design for Aerobic Processes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB506E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Bilimlerinde Bilimsel Yazım
  (Research Writing in Environmental Sciences)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB503E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Bilimlerinde Metabolik Kavramlar
  (Metabolic Concepts in Environmental Sciences)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB504E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Biyoteknolojisinin Esasları II
  (Fundamentals of Environmental Biotechnology II)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB501E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Biyoteknolojisinin Esasları I
  (Fundamentals of Environmental Biotechnology I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB507E
  (Yüksek Lisans)
  Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Deneysel Karakterizasyonu
  (Experimental Characterization of Biological Treatment Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB509E
  (Yüksek Lisans)
  Katı Atıkların Biyolojik Arıtımı
  (Biological Processing of Solid Wastes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB510E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Atıkların Biyolojik Arıtımı
  (Biodegradation of Industrial Wastes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ENB596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ENB614E
  (Doktora)
  Çevre Biyoproses Teknolojisinde İlerlemeler
  (Advances in Environmental Bioprocess Technology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(4+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ENB516E
  (Yüksek Lisans)
  Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon
  (Inhibition in Biological Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB5XXE
  (Yüksek Lisans)
  Ekotoksikolojinin İlke ve Uygulamaları
  (Principlesand Applications of Ecotoxıcology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB611E
  (Doktora)
  Biyoproseslerde Modern Bilimsel Teknikler
  (Modern Scientific Tools in Bioprocessing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB603E
  (Doktora)
  Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Kabarma ve Köpük Problemi
  (Bulking and Foaming Problems in Biological Treatment Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB612E
  (Doktora)
  Biyolojik İyileştirme Yöntemleri
  (Bioremediation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB608E
  (Doktora)
  Çevre Biyoteknolojisinde Özel Konular
  (Special Topics in Environmental Biotechnology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB602E
  (Doktora)
  Çevre Mühendisliğinde Mikrobiyal Genetik
  (Microbial Genetics in Environmental Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB6XXE
  (Doktora)
  Atık ve Atıksudan Biyoenerji Üretimi
  (Bionergy Production from Waste and Wastewater)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB 6XXE
  (Doktora)
  Çevresel Mikrobiyal Ekolojide Güncel Eğilimler
  (Current Trends in Environmental Microbial Ecology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ENB6XXE
  (Doktora)
  Yeni Kirleticilerin Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Çevredeki Davranışı
  (Fate of Emerging Pollutants in Wastewater treatment Plants and in The Environment)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ENB596E
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ENB696
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ENB696E
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ENB 622E
  (Doktora)
  Biyokatkılardan ve Biyoatıklardan Özel Biyopolimerlerin Eldesi
  (Specific Biopolymers Recovery from Biosolids and Biowastes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.