Mimari Tasarımda Bilişim

Bilişim Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın İçeriği ve Uygulama

Tezli Yüksek Lisans Programı olan Mimarlıkta Bilişim programında yer alacak derslerin gruplanması ve belirlenmesinde, İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince dersler iki gruba ayrılmıştır:

Zorunlu uzmanlık dersleri,
Seçime bağlı dersler.

Programa devam eden öğrenciler ders seçiminde aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

Yüksek Lisans Programı toplam 24 kredidir.
Öğrenimi süresince, en az 0 ingilizce ders almak zorundadır.
Toplam kredinin P si zorunlu derslerden alınacaktır.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu konuda uzmanlaşmak isteyen tasarımcılara, konuyla ilgili her alanda oldukça ayrıntıya giren ve birer yarıyıllık derslerle birbirini içerik olarak tamamlayan zorunlu ve seçme derslerle uzmanlaşmayı sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili kuramsal temeli oluşturacak dersler, kuramsal yapıyı uygulama modellerine dönüştürecek dersler ve doğrudan uygulamaya dönük eğitimin verileceği derslerle, önerilen yüksek lisans programının strüktürü oluşturulmuştur.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu teknolojilerin tasarımın kuramsal ve pratikteki çalışmalarına etkin olarak uygulanması ve kullanılmasına ilişkin dijital tasarım ortamları, görselleştirme ve grafik sunuşlar, iki ve üç boyutlu modelleme ve animasyon, veri tabanları, hypermedia, multimedia, sanal doku ortamında sunuşlar, sanal ortamda ortak mimari tasarım çalışmaları ile bilgisayarla mimari tasarımın kuramsal modelleri, yöntem ve yaklaşımları, paradigmaları konu alan bir dizi dersi içermektedir.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı kapsamında, 5 zorunlu ve 12 seçime bağlı olmak üzere toplam 17 adet ders önerilmiştir. Öğrencilerin, 15 kredisi zorunlu olmak üzere toplam 24 kredilik ders almaları uygun görülmüştür. Zorunlu olarak alınması önerilen dersler uzmanlık dersleridir. Seçime bağlı dersler ise öğrencilerin bu konuda farklı ilgi alanlarına göre yönlenebilecekleri ve tezlerini hazırlamada gereken bilgiyi sağlayacak içerikte derslerdir. Kış Yarıyılında, 3 adet zorunlu dersle beraber, 2 adet seçime bağlı ders alınabilir. Yaz yarıyılında, 2 adet zorunlu dersle beraber, 3 adet seçime bağlı ders alınabilir.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı öğrencileri, 24 kredilik dersleri tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince bir seminer dersi vermek ve Yüksek Lisans Tezini hazırlamakla sorumludurlar.

Programın Süresi ve Koşulları

Programa kayıtlı olan öğrencinin özlük hakları ve programa karşı sorumlulukları İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre düzenlenir ve Bilişim Enstitüsünün gözetiminde yürütülür.
Programa başvurular her akademik yarı yıl başında yapılır.
Programdan mezun olanlara Yüksek Mimar ünvanı verilir.
Program dili Türkçedir. Dersler en az 0 oranında İngilizce içerecek şekilde gerçekleştirilir.
Yüksek lisans derslerinde temel bilgi eksikliği bulunan öğrencilere İTÜ lisans programlarından ders aldırılabilinir. Alınacak olan derslere yüksek lisans programı yürütme kurulu ve enstitü kurulu onayı ile karar verilir.
Yüksek lisans programına alınacak toplam öğrenci sayısı program yürütme kurulu tarafından belirlenir.
Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile yüksek lisans programı içinde öngörülen ders paketinden 5 zorunlu, 5 seçmeli ve kredisiz olarak seminer ve Yüksek Lisans tezini almak zorundadırlar.

Lisans üstü programlarının başarı ölçütü olarak, yüksek lisans öğrencisinden uluslararası bir kongrede bildirisinin kabulü, doktora başarı ölçütü olarak ise bir ulusal bir uluslararası kongrede olmak üzere iki adet kabul edilmiş bildiri ve SCI`te listelenen bir dergide makale kabulü belirlenmiştir.


Tarihçe

Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak “Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı” adı ile eğitime başladı. 2002 yılına kadar aynı enstitüye, bu yıldan sonra ise Bilişim Enstitü’ne bağlı olarak “Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı” adı ile devam etti. 2006 yılında YÖK tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Bilişim Anabilim Dalı kuruldu ve Program bu Anabilim Dalı’na bağlı olarak “Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı” adı ile eğitime devam etti. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Doktora programının açılmasıyla Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı adını aldı.Araştırma Alanları
 • Bilişim Teknolojileri sonrası Mekan Kuramı,
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Kuramları ve Paradigmaları,
 • Tasarım ve Değerlendirme amaçlı Modelleme Teknikleri ve Paradigmaları,
 • Mimari Tasarımda Genetik, Nano Teknoloji,Evrimsel ve Üretken Yaklaşımlar,
 • Bilişsel Süreçler, Mimari Tasarımdaki Açılımları ve Araçları,
 • Bina Bilgi Modelleri ve Mimarlıkta Bilişim Yönetim Sistemleri,
 • Çoğul Ortam ve Sanal Doku Ortamlarında Tasarım, Temsil ve Veritabanları,
 • Oyun Kuramı, Benzetimler, Canlandırma,
 • Sanal Ortam ve Mimari Tasarımda İşbirliği,
 • Etkileşim, İletişim, Arayüz, Gömülü Çevreler,
 • Uzaktan Algılama ve Mekansal Veri İşleme,
 • Mimarlıkta Veri Madenciliği
 • Disiplinleraşırı Çalışmalar ve Mimarlık
 • Tasarım Bilgisinin Görselleştirilmesi
 • Sayısal Tasarım ve Fenomenoloji
 • Mimari Tasarımda Yorumlama
 • Hesaplamalı Tasarım Pedagojisi 
 • Dokunsal/Kinestetik Algı ve Jestler
 • Bedensel Deneyim ve Uzamsal Düşünme
 • Sayısal Tasarım ve Üretim


 • Başarı Değerlendirmesi

  Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile yüksek lisans programı içinde öngörülen ders paketinden 4 zorunlu, 4 seçmeli ve kredisiz olarak seminer ve uzmanlık alan dersi ile Yüksek Lisans tezini almak ve başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin tezlerinden yayın yapması teşvik edilmektedir.

   

  Doktora programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile lisansüstü programı içinde öngörülen ders paketinden 7 ders, kredisiz olarak FBE tarafından organize edilen seminer dersini ve uzmanlık alan dersi ile Doktora tezini almak ve başarmak zorundadırlar.

  Doktora adayları, İTÜ FBE lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ve esaslarının gerektirdiği yayın koşullarını sağlamak zorundadır.   Misyon

  Mimari yaratıcılıklarını bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleşmiş olarak kullanma ve geliştirme yetisini kazanmış; bilimsel, teknolojik, düşünsel ve sosyal gelişmeler yönünde güncelleştireceği bilgi ve becerisiyle sorunlara araştırmacı ve uzman bir tavırla ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak özgün çözümler üretebilen; araştırma, uygulama ve eğitim alanlarında başarı ile görev alabilecek mezunlar yetiştirmek.  Vizyon

  Bilişim teknolojileri ve mimari tasarım arakesitinde yapılacak bilimsel çalışmalarda ve dünyadaki kuramsal ve teknolojik gelişmelere açık, yaratıcı düşünebilen araştırmacılar ve profesyoneller yetiştirmede öncü olmak.   Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,6
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,6
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,85
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MBL511E
  (Yüksek Lisans)
  Bilgi Tabanlı Mimari Tasarım
  (Knowledge Based Architectural Design)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL512
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Üretken Sistemler
  (Generative Systems in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL513E
  (Yüksek Lisans)
  Dijital Ortamda Mimari Tasarım Ve Modelleme
  (Digital Architectural Design And Modeling)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL514E
  (Yüksek Lisans)
  Dijital Mimari Tasarım Stüdyosu
  (Digital Architectural Design Studio)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL515E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Veritabanı Tasarımı ve Uygulamaları
  (Database Design and its Applications in Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL516E
  (Yüksek Lisans)
  Sayısal Tasarımda Etkileşim Araç ve Ortamları
  (Interaction Tools and Environments in Digital Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL517E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Dijital Üretim ve Prototipleme
  (Digital Fabrication and Prototyping in Architectural Design)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL531E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Bilgisayar Programlama
  (Computer Programming in Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL532
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Grafik Programlama
  (Graphics Programming in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL533E
  (Yüksek Lisans)
  Bigisayar Destekli Mimari Tasarım
  (Computer Aided Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL537E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımın Gelecekleri
  (Architectural Design Futures)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL538
  (Yüksek Lisans)
  Sanal Mimari Tasarım Stüdyosu
  (Virtual Architectural Design Studio)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBL540E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Canlandırım
  (Animation in Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL542
  (Yüksek Lisans)
  Tasarımda Çoğulortam
  (Multimedia in Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL547E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlıkta Jeomekansal Veri Toplama ve İşleme
  (Geospatial Data Acquisition and Processing in Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL549E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Bilişimde Özel Konular
  (Special Topics in Architectural Design Computing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBL550E
  (Yüksek Lisans)
  Tasarımda Biliş
  (Design Cognition)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL551E
  (Yüksek Lisans)
  Yaratıcı Endüstrilerde Dijital Kültür
  (Digital Culture in Creative Industries)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL552
  (Yüksek Lisans)
  Kent: Bir Veri Madeni
  (The City as a Data Mine)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL552E
  (Yüksek Lisans)
  Kent: Bir Veri Madeni
  (The City as a Data Mine)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBL597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBL601
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Evrimsel Yaklaşımlar
  (Evolutionary Approaches in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL602
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Karar Destek Sistemleri
  (Decision Support Systems in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL604E
  (Doktora)
  Çağdaş Mimari Tasarım Kuramları
  (Contemporary Architectural Design Theories)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL605
  (Doktora)
  E-Güdülü Mimarlıkta Özel Konular
  (Special Topics in E-Motive Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL606E
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Bilgi İşleme Kuram ve Modelleri
  (Computing Theories and Models in Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL607E
  (Doktora)
  Bina Bilgi Modelleri
  (Building Information Models)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL608E
  (Doktora)
  Görsel-Mekansal Biliş
  (Visual-Spatial Cognition)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MBL609E
  (Doktora)
  Tasarımda Biçim Hesaplama Kuram ve Yöntemleri
  (Theory and Methods of Shape Computation in Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL611
  (Doktora)
  Sayısal Tasarımda Fenomenoloji ve Hermenötik
  (Phenomenology and Hermeneutics in Computational Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL613E
  (Doktora)
  Mimari Bilişimde Araştırma Paradigmaları
  (Research Paradigms in Architectural Computing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL615E
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Esnek Hesaplama Yöntemleri
  (Soft Computing Methods in Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL616E
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Yapay Görme Uygulamaları
  (Computer Vision Applications in Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MBL649E
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Bilişimde Özel Konular
  (Special Topics in Architectural Design Computing)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MBL697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.