İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma Dersi)

AdıAlgılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma (Sensor Integration and Data Fusion)
Kodu ve SeviyesiGEO621E - Doktora
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7,5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1i) Geomatik mühendisliği, Uzaktan Algılama uygulamalarında IHS, PCA, Brovey ve Wavelet dönüşümü problemlerinin çözümü bilgilerinin sayısal olarak modellemesine ilişkin tekniklerin uygulama alanları ve kullanılan matematiksel modellerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
2ii) Mevcut yöntem ve modelleri sağladıkları konum doğrulukları bakımından karşılaştırabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler tasarımlayabilme, geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1i) Geomatik mühendisliğinde konuma ilişkin koordinat bilgilerinin her türlü sistem dönüşümü veya transformasyonu yöntem ve çözümlerinde gelişmiş ustalık ve beceriyi kanıtlayabilme,
2ii) Uzaktan Algılama uygulamalarında IHS, PCA, Brovey ve Wavelet dönüşümü problemlerinin formüle edilmesi ve çözümü için mevcut yöntem ve modelleri karşılaştırabilme, yeni metodlar tasarımlayabilme, geliştirebilme ve uygulama becerisi,
3iii) Sayısal, modele dayalı ve deneysel araştırma ve sorgulamaları yönetme ve tasarımlama, eleştirel yorumlayabilme ve geçerli yargılara varabilme becerisi,
4iv) Farklı disiplinlerden ve seviyelerden oluşmuş bir ekibin üyeliğini ve liderliğini yapabilecek etkin bir işlevselliğe, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin yazılı, sözlü, grafik iletişim ve çalışma becerisini kanıtlayabilme.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Lillesand, Kiefer Remote sensing and Image Interpretation
2Harris j., Murray R.,Hirose T., IHS Transform for the Integration of Radar Imagery with other Remotely Sensed Data 2010.
3Rencz A., Remote Sensing for the Earth Science2008
4Erdas Field Guide2010
5http://www.cla.sc.edu/geog/rslab/rscc/mod6/6-2/exercises/MERGE.HTM http://www.cla.sc.edu/geog/rslab/751/Projects/Wursten/Resolution%20merge.htm

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş, Veri Entegrasyonu ve Analizleri, Farklı Zamanlı, farklı zamanlarda elde edilen görüntüler1, 2
2Değişim Belirleme Prosedürü, Farklı Çözünürlük, Farklı Çözünürlükteki Verilerin Birleştirilmesi- a) Aynı algılayıcıdan farklı çözünürlükteki görüntüler b- Farklı Algılayıcılardan Sağlanan Farklı Çözünürlükteki Görüntüler.2, 3
3Veri Yapısı ve Entegrasyonu, Uzaktan Algılamada Başlıca Veri Birleştirmesi Uygulamaları  Geliştirilmiş geometrik düzeltme,  kayıp verinin yerine ekleme  Görüntü keskinleştirme  Belirlenen çözünürlük için, çok kaynaklı sınıflandırma  Değişim/hedef belirleme2, 3
4Farklı Uydulardan sağlanan veri entegrasyonu (Merge) 1. Veri, UTM veya koordinat sistemlerinden herhangi birine dönüştürülür. 2. Görüntü IHS dönüşümü, Ana Bileşenler dönüşümü veya farklı tekniklerle zenginleştirilir.2, 3
5Brovey dönüşümü2, 3
6Uzaysal Dönüşüm (Çok Çözünürlüklü Wavelet)2, 3
7Renk Gösterim Dönüşümleri2, 3
8Vize2, 3
9Veri Birleştirme Örnekleri2, 3
10SYM ve Uzaktan Algılama Verilerinin Entegrasyonu2, 3
11Proje Sunumu1, 4
12Proje Sunumu1, 2, 3
13Proje Sunumu1, 2, 3
14Proje Sunumu1, 2, 3

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


0
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


3
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


2
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


3
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


3
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


2
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.