İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Kantitatif Uzaktan Algılama Dersi)

AdıKantitatif Uzaktan Algılama (Quantitative Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO619E - Doktora
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7,5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1i) Çağdaş bilim dalları arasında uzay bilimlerinin en önemli uygulamaya yönelik disiplinlerinden olan uzaktan algılamanın teorik esasları ve uygulama alanı bulan değişik algoritmaların tanıtılması amaçlanmıştır.
2ii) Mevcut yöntem ve modelleri sağladıkları doğrulukları bakımından karşılaştırabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler tasarımlayabilme, geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1i) Geomatik mühendisliği uygulamalarında veri lerin değerlendirilmesinin çok büyük önem kazandığı zamanımızda uzaktan algılama alanında kullanılan analog ve dijital değerlendirme yöntemlerinin kullanılma ustalık ve becerisi
2ii) Uzaktan algılama çalışmalarında değişik algılayıcılardan sağlanmış verileri karşılaştırabilme, yeni veri kümeleri tasarımlayabilme, geliştirebilme ve uygulama becerisi
3iii) Amaca yönelik araştırma ve sorgulamaları yönetme ve tasarımlama, eleştirel yorumlayabilme ve geçerli yargılara varabilme becerisi
4iv) Analitik, modele dayalı ve deneysel araştırma ve sorgulamaları yönetme ve tasarımlama, eleştirel yorumlayabilme ve geçerli yargılara varabilme becerisi
5v) Mevcut sayısal değerlendirme algoritmalarının sağladıkları doğruluk bakımından karşılaştırabilme, analiz edebilme ve proje çalışmalarında amaca uygun en optimal algoritmayı seçebilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Lillesand,T.M.&Kiefer,R.W., (1999), Remote sensing and image interpretation, 4th ed. ISBN 0471255157, 736 pp.
2ASPRS, Ryerson, R.A. (Ed.), (1998), Manual of remote sensing , New York : J. Wiley
3Drury,S.A., (1998), Images of the earth : a guide to remote sensing , Oxford, England Oxford University Press
4Schowengerdt, R. A. (1997), Techniques for image processing and classification in remote sensing , 2nd ed. San Diego : Akademic Press, ISBN 0126289816, , 522 pp.
5Sabins, Floyd F., (1996), Remote sensing : principles and interpretation, 3rd ed. ,NewYork : W.H.Freeman&Co, ISBN 0716724421.
6Swain,P.&Davis, S.M.(Ed.), (1978), Remote Sensing:Quantitative Approach, McGraw-Hill Company, ISBN 007062576X.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş, tanışma2
2Uzaktan Algılamada veri analizi: analog ve dijital veri2, 3
3Analog verinin sayısallaştırılması, Uzaktan algılanmış dijital formatta veri2, 3
4Görüntülerin ön işlenmesi; Uzaktan algılanmış verinin radiometrik ve geometrik ön işlenmesi2, 3
5Uzaktan algılanmış verinin radiometrik ve geometrik ön işlenmesi2, 3
6Görüntülerde tek ve çok değişkenli istatistik2, 3
7Uzaktan algılanmış görüntü verilerinin zenginleştirilmesi2, 3
8Kontrast zenginleştirilmesi, Filtreleme2, 3
9Uzaktan algılanmış görüntü verisinin manipulasyonu: tek kanallı görüntüde manipulasyon2, 3
10Çok kanallı görüntüde manipulasyon2, 3
11Yıliçi Sınavı1, 4
12Sınıflandırma işlemi: kontrollu ve kontrolsuz sınıflandırma- Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3
13Sınıflandırma işlemi: kontrollu ve kontrolsuz sınıflandırma Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3
14Veri çakıştırması - Dönem ödevlerinin sunumu1, 2, 3

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


0
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


3
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


2
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


2
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


2
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.