İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama Dersi)

AdıRadar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama (Radar and Microwave Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO608 - Doktora
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7,5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel etkileşimlerin/sorunların çözümünde mikrodalga Uzaktan Algılama teknolojilerinin ve radar verilerinin kullanım alanlarının ve kullanılan işleme yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
2Verilen farklı uygulama örnekleri ile mikrodalga UA gibi yeni teknolojilerin çevresel izleme ve yönetimine katkıları, avantajları ve dezavantajları irdelenerek bu yöntemleri analiz edebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası entegrasyonu sağlayabilme ve ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme
3Karşılaşılan sorunları mikrodalga veri ve işleme yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
4Farklı uygulamalarda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme becerisi,

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Henderson, M.F., Lewis, A. J.,1998. Principles and Applications of Imaging Radar (Manual of Remote Sensing, Volume 2)
2Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA.
3http://epsilon.nought.de/ http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect8/Sect8_1.htm

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş, Uzaktan Algılama ve Radar1, 4
2Radar Temelleri - Sistem Parametreleri1, 2
3Radar Temelleri - Hedef Parametreleri1, 2
4Uzaktan Algılama Mikrodalga Algılayıcı Sistemleri (Görüntüleyen/Görüntülemeyen Sistemler)1
5Radar Görüntü Verisi ve Yorumlama Teknikleri2, 3
6Önişleme ve Yıliçi Sınavı2, 3
7Radar Görüntülerinde Distorsiyonlar ve Düzeltilmesi2
8Görüntü Zenginleştirme ve Özellik Çıkartımı2
9Örnek Çalışmalar – Oşinografi, Doğal Afetler (Sel Baskını, Buzul Tabakası Erimesi)1, 2, 3, 4
10Örnek Çalışmalar – Orman, Jeoloji ve Jeomorfoloji1, 2, 3, 4
11Örnek Çalışmalar – Arazi Kullanımı/Örtüsü Haritalaması, Tarım ve Toprak Nemi1, 2, 3, 4
123B Radar – Radar İnterferometri2, 3, 4
13Dönem Ödevlerinin Sunumu1, 2, 3, 4
14Dönem Ödevlerinin Sunumu ve Genel Değerlendirme1, 2, 3, 4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


0
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


2
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


2
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


1
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


1
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.