İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(CBS ve Uzaktan Algılama ile Afet Yönetimi Dersi)

AdıCBS ve Uzaktan Algılama ile Afet Yönetimi (Disaster Management with GIS and Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO602 - Doktora
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7,5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Afet yönetiminin temel kavramlarının ve uygulma stratejilerinin öğretilmesi
2Güncel, doğru, lokal ve global bilgilerin uzaktan algılama verilerinden üretilmesi ve afet yönetimi için kullanımının öğretilmesi
3Farklı kaynaklardan toplanan ilişkili verilerin CBS destekli afet yönetiminin öğretilmesi ve uygulama becerisinin kazandırılmaya çalışılması

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Afet yönetimi evrelerinin önemi ve farklı uygulamalarda kullanımının öğrenilmesi
2Afet yönetimi amaçlı kullanılan yazılımlar ve afet yönetimi evreleri ile ilişkisinin kavranması
3Uzaktan algılama görüntü verilerinin temel özelliklerini, algılama platformları, yaygın kullanılan uydu sistemlerini ve afet yönetimi evrelerinde uygulama alanlarını öğrenmesi
4Uzaktan algılama ve yardımcı veriler kullanarak afet sonrası durum haritaları üretebilme
5CBS destekli afet yönetimininin öğrenilmesi ve farklı analiz sonuçlarına dayalı olarak afet haritalarının üretilmesi,
6CBS destekli üretilen verinin planlama ve karar destek amaçlı kullanımının öğrenilmesi
7Farklı disiplinlerden oluşmuş bir ekibin üyesi ve lideri olarak çalışabilme, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin yazılı, sözlü, iletişim ve çalışma becerisini sağlayabilme

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Andrew N. Rencz, Robert A. Ryerson, 1999. Manual of Remote Sensing, Volume 3, Remote Sensing for the Earth Sciences, NewYork: John Wiley &Sons, Inc.
2Emergency Management Series, 2001. published by FEMA (Federal Emergency Management Agency, USA),.
3Lillesand,T.M.&Kiefer,R.W., 2008. Remote sensing and image interpretation, John Wiley&Sons.
4Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, and Rhind D W (eds) 1999. Geographical Information Systems: Principles, techniques, management and applications.New York, John Wiley.
5Paul A Longley, Michael F Goodchild, David J Maguire, David W Rhind, 2001. Geographic Information Systems And Science, John Wiley & Sons, Ltd, New York.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş, afet, risk, tehlike, envanter kavramları ve birbirleri ile ilişkileri1
2Afet yönetimi tanımı, evreleri, bağlantıları1
3Afet yönetiminde yerel, bölgesel, ülke çapında görev ve sorumluluklar1, 2
4HAZUS yazılımının afet yönetimi evrelerinde kullanımı1, 2
5HAZTURK yazılımının afet yönetimi evrelerinde kullanımı1, 2
6Uzaktan algılamada kullanılan algılayıcıların özellikleri ve uygulama alanları3
7Afet yönetiminde kullanılan özel algılayıcılar ve görüntüleme özellikleri3
8Görüntü işleme temel algoritmaları ve afet yönetimi ile olan ilişkileri3
9Afet yönetim haritalarının uzaktan algılama verileri ile hazırlanma metotları3, 4
10CBS’ye giriş ve CBS’nin afet yönetimindeki yeri5
11CBS destekli afet yönetimi ve kullanılan veriler5, 6
12CBS ile harita üretimi ve örnekler5, 6
13Proje-ödev sunumları, genel değerlendirme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
14Proje-ödev sunumları, genel değerlendirme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


0
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


0
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


2
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


2
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


2
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.