İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Uzaktan Algılanmış Verilerle Harita Üretimi Dersi)

AdıUzaktan Algılanmış Verilerle Harita Üretimi (Mapping with Remotely Sensed Data)
Kodu ve SeviyesiGEO526E - Yüksek Lisans
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Uzaktan algılanmış verilerden farklı ölçeklerde ve amaçlarda haritalar üretmek.
2Farklı uygulama alanları için oluşturulacak olan topografik ve tematik haritalarda amaca uygun görüntü işleme ve kartografik tasarım yöntemlerini belirlemek.
3Uzaktan algılanmış verilerin mekansal ve tematik doğruluklarını kartografik açıdan irdelemek,
4Uzaktan algılanmış verilerin çeşitli ölçeklerdeki harita üretim süreçlerinde kullanımını kartografik olarak değerlendirmek.
5Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1Uzaktan algılanmış verileri amaç, kapsam ve ölçeğe uygun olarak seçme.
2Seçilen uzaktan algılanmış verilerin uygun görüntü işleme ve değerlendirme yöntemleriyle değerlendirme
3Topografik ve tematik harita üretiminde uzaktan algılama verilerinin etkin kullanma
4Farklı ölçek ve amaca uygun haritaları kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak üretme
5Harita ve uzaktan algılanmış verileri ölçek, çözünürlük, tematik ve mekansal doğruluk bakımında ileri düzeyde irdeleme.
6Konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası standartları kavrama ve uygulama
7Konuya ilişkin ileri düzeyde uygulamalar geliştirebilme ve sonuçları farklı disiplinlerle paylaşabilme

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Kraak, M.J., and Ormeling, F.J., 2010. Cartography: Visualization of Spatial Data, 3rd Ed., Longman, London, p.224
2Congalton, R. G. and Green, K., 2009. Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles and Practices, Taylor and Francis Group, CRC Press.
3Peterson, G. N., 2009. GIS cartography: a guide to effective map design, CRC Press, p. 227
4PRoss S. Lunetta, John G. Lyon, 2004, Remote sensing and GIS accuracy asse ssment, CRC Press.
5Qihao W., 2010. Remote sensing and GIS integration: theories, methods, and applications, McGraw - Hill, p. 397

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Uzaktan algılanmış veriler ile harita üretimine giriş: Uzaktan algılama ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin kısaca açıklanması, harita üretme ve haritaları anlama1
2Çözünürlük kavramı: Yersel örnekleme mesafesi, radyometrik, spektral, zamansal ve mekansal çözünürlük; Veri kalitesi, belirsizlik ve metaveri1, 5
3Uzaktan algılanmış verinin geometrik düzeltmesi; yatay ve düşey konum doğruluğu, mozaikleme1, 2, 5
4Coğrafi nesnelerin çıkartımı: Görüntü yorumlama, sınıflandırma ve nesne tabanlı yaklaşımlar; tematik doğruluk2, 5
5Haritaların tematik ve geometrik doğruluğu, kartoğrafyada model teorisi3, 4, 5
6Genelleştirme, topografik ve tematik haritaların üretimi, kartografik tasarım ölçütleri3, 4, 5
7Veriden bilgi elde etmek için kullanılan CBS analizleri.2
8Arazi örtüsü/kullanımı haritaları üretmek için kullanılan ulusal ve uluslararası standartlar6
9Farklı ölçeklerde arazi örtüsü ve kullanımı haritaları üretme4, 7
10Bitki örtüsü haritaları: Orman ve tarım uygulamaları4, 7
11Acil durum haritaları: Deprem ve taşkın uygulamaları4, 7
12Sayısal Yükseklik Modelleri, Sayısal Arazi Modelleri ve 3 Boyutlu haritacılık4, 7
13Dönem ödevi sunumları: Uzaktan algılanmış veri kullanılarak topografik harita üretimi7
14Dönem ödevi sunumları: Uzaktan algılanmış veri kullanılarak tematik harita üretimi7

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


2
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


2
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


2
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


3
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


3
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


1
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


0
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


0
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.