İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Uzaktan Algılama ile Risk Analizi Dersi)

AdıUzaktan Algılama ile Risk Analizi (Risk Analyses with Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO520 - Yüksek Lisans
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Uzaktan algılama yöntemleri ve risk analizinde kullanılacak platform, algılayıcı ve veri toplama yöntemlerinin öğretilmesi
2Risk analizinde kullanılan algoritmaların ve risk değerlendirmenin genel prensiplerinin öğretilmesi
3Güncel, doğru, lokal ve global bilgilerin uzaktan algılama verilerinden üretilmesi ve risk analizi için kullanımının öğretilmesi

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1i. Uzaktan algılama görüntü verilerinin temel özelliklerini, algılama platformları, yaygın kullanılan uydu sistemlerini ve risk analizinde uygulama alanlarını öğrenmesi,
2ii. Risk analiz yöntem ve algoritmalarının öğrenilmesi
3iii. Uzaktan algılama ve yardımcı veriler kullanarak risk haritası üretebilme
4iv. Farklı disiplinlerden oluşmuş bir ekibin üyesi ve lideri olarak çalışabilme, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin yazılı, sözlü, iletişim ve çalışma becerisini sağlayabilme.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Ustin Susan, 2004, Remote Sensing for Natural Resource Management and Environmental Monitoring, Manual of Remote Sensing, Third Edition, Volume 4. John Wiley & Sons.
2Agerwal, C. S., Garg, P.K. 1999. Textbook on Remote Sensing: In natural Resource Monitoring and Management, A. H. Wwheeler & Co. ltd.
3Danson and Plummers, 1995. Advances in Environmental Remote Sensing, RICS Books.
4Henderson, F. M., Lewis A., 1997. Principles and Applications of Imagind Radar, John Wiley & Sons.
5Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processin g: A Remote Sensing Perspective, Prentice Hall Inc., USA.
6Lillesand, t.m., Kiefer, R. W., Chipman, J. W., 2008. Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley&Sons.
7Hyndman, D., 2009. Natural Hazards and Disasters, Second Edition, USA.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş, risk analizi metotları ve risk bileşenleri2
2Riskin modellenmesi, uydu görüntülerinin risk analizine sağlayacağı veriler ve diğer veri kaynakları1, 2
3Özel algılama sistemleri, izleme amaçlı algılayıcılar1
4Global riskler, Dünya ölçeğinde riskli bölgelerin belirlenmesi ve uzaktan algılamanın getirdiği avantajlar1, 2, 3
5Risk analiz algoritmaları2
6Uydu görüntüleri ile risk faktörlerinin belirlenmesi ve izlenmesi1, 3
7Şehirleşmede oluşan riskler3
8Orman, Tarım, Sulak alanlarda oluşan riskler3
9Deprem ve Erozyon riskleri3
10Sel, Kar, İklim değişimi kaynaklı riskler3
11Uygulamalar ve Sistem tasarımı1, 2, 3, 4
12Risk haritalarının oluşturulması3
13Proje-ödev sunumları4
14Proje-ödev sunumları4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


2
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


1
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


3
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


1
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


0
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


0
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.