İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(CBS ve Uzaktan Algılama ile Çevresel Modelleme Dersi)

AdıCBS ve Uzaktan Algılama ile Çevresel Modelleme (Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO510E - Yüksek Lisans
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve Dönemiİngilizce - Bahar
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7.5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1i) Günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel etkileşimlerin/sorunların çözümünde ve modellenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS gibi yeni teknolojilerin kullanım alanlarının ve kullanılan modellerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
2ii) Verilen farklı uygulama örnekleri ile CBS ve UA gibi yeni teknolojilerin çevresel modellemeye katkıları, avantajları ve dezavantajları irdelenerek bu yöntemleri analiz edebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1i) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının çevre mühendiliği gibi ilişkili olduğu disiplinler arası entegrasyonu sağlayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2ii) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
3iii) Çevresel problemler ilişkili mevcut yöntemleri ve modelleri eleştirisel bakışla değerlemdirme becerisi,
4iv) Çevre ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme becerisi,

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Goodchild, M. F., B. O. Parks and L.T. Steyaert, 1993. Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.
2Laurini, R.; 1992. Thompson D. Fundamentals of Spatial Information Systems. San Diego, CA, Academic Press Inc.
3Richards, J.A., 1986. Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction. Berlin, Springer-Verlag.
4Burrough, P.A., 1987. Principles of geographical information systems for land resources assessment. Oxford, Clarendonn Press.
5Maktav, D., Sunar, F., 1991. Uzaktan Algılama - Kantitatif Yaklaşım - (Remote Sensing - A Quantitative Approach; Swain / Davis), Çeviri Kitap, Hürriyet Ofset.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş4
2Modelleme2, 3
3Çevresel haritalama ve izleme1, 2
4Mekansal veri, veri yönetimi, çevrele haritalamada yeni algılayıcılar1, 2
5Dünyada/Türkiye’de çevresel sorunlar1, 4
6CBS'ye giriş1, 2
7Uzaktan Algılamaya giriş1, 2
8CBS ile UA entegrasyonu2, 3
9CBS ve UA ile çevresel izleme (Global, Bölgesel ve Lokal)2, 3, 4
10Örnek çalışmalar (Hidroloji/Oşinografi, Kıyı alanlarının izlenmesi, doğal afetler (sel baskını, deprem, buzllar)2, 3
11Örnek çalışmalar (Orman/bitki örtüsü, arazi kullanımı/şehirleşme, meteoroloji, Erozyon/Toprak kayması)2, 3
12Dönem ödevlerinin sunumu2, 3, 4
13Dönem ödevlerinin sunumu2, 3, 4
14Dönem ödevlerinin sunumu ve genel değerlendirme2, 3, 4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


3
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


2
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


0
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


0
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.