İTÜ
Lisansüstü Ders Katalog Formu

(Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri Dersi)

AdıUzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri (Data Processing Methods and Systems in Remote Sensing)
Kodu ve SeviyesiGEO505 - Yüksek Lisans
ProgramGeomatik Mühendisliği
Dili ve DönemiTürkçe - Güz
TürüSeçmeli*
Kredisi3
ACTS (ECTS) Kredisi7,5
* Burada yer alan dersin türü sadece dersin ait olduğu program için geçerlidir. Diğer programlar için farklılık gösterebilir.

Bu dersin amacı;

#Amaçlar
1Uzaktan algılama bilim dalının en önemli bileşenlerinden biri de, uzaktan algılama çerçevesinde elde edilen verilerin elde edilmesinden uygulanmasına kadar olan bölümlerdeki dijital işlemedir. Bu ders kapsamında şunlar amaçlanmaktadır:
2i. Uzaktan algılama verilerinin elde edilmesi ii. Verilerin dijital görüntü işleme sistemleri ile işlenmesi iii. Dijital görüntü işlemede kullanılan güncel sistem ve yöntemler. iv. Uzaktan algılama verilerinin farklı displinlerde kullanımı.

Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

#Hedeflenen Çıktılar
1i. Uzaktan algılamada çeşitli uydulardan elde edilen verilerle ilgili güncel bilgiler
2ii. Uzaktan algılama verilerinin çeşitli dijital görüntü işleme teknikleri ile işlenmesi ve bu işlemde kullanılan yöntemlerin anlaşılması
3iii. Uzaktan algılama verilerinin işlenmesinde kullanılan yazılımlarının istatistiksel yaklaşımlarının daha iyi anlaşılabilmesi ve irdelenebilmesi.
4iv. Çeşitli uygulama verilerine ek olarak uzaktan algılama verilerini de kullanan farklı disiplinlerden oluşabilecek bir ekibe üye olabilme ve/veya liderliğini yapabilme becerisinin kazandırılması.

Bu derste aşağıdaki kaynaklar kulllanılmaktadır;

#Kaynaklar
1Jensen, J.R, (1986), Introductory digital image processing: A remote sensing perspective, Prentice Hall, Inc.,Old Tappan, NJ. Maktav, D; Erbek, F.S., (1991), Uzaktan Algılama (Kantitatif Yaklaşım), (Çeviri kitap), Hürriyet Ofset.
2Lillesand,T.M.&Kiefer,R.W., (1999), Remote sensing and image interpretation, 4th ed. ISBN 0471255157, 736 pp. Remote sensing and urban analysis, GIS data 9 series. Editors: Ian Masser and Francois Salge, (2001), Taylor& Francis. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, (2001), Digital Image Processing, Second Ed. Eddison&Wesley Publ.Comp. Rashed,T.; Jürgens, C. (2010), Remote sensing of urban areas, Springer.

Bu derste haftalar bazında aşağıdaki plan izlenmektedir;

HaftaKonuİlgili Çıktı
1Giriş2, 3
2Veri işleme sistemleri2, 3, 4
3Veri işleme yöntemleri1, 2, 3, 4
4Uzaktan algılama verileri, Verilerin elde edilmesi1, 2, 3, 4
5Uzaktan algılamada ışınım ve alet donanımı1, 2, 3, 4
6Uzaktan algılamada patern tanıma1, 2, 3, 4
7Veri işleme sistemi modelleri1, 2, 3, 4
8Çıktı alt sistemleri, girdi alt sitemleri1, 2, 3, 4
9Yıliçi sınavı1, 2, 3, 4
10Analiz alt sistemleri, Interaktif alt sistemler2, 3, 4
11Analiz tekniklerinin uygulanmasında biyolojik ve fiziksel özellikler2, 3, 4
12Kantitatif yaklaşımın uygulanması, Uygulamalar.1, 2, 3, 4
13Dönem ödevleri1, 2, 3, 4
14Dönem ödevleri1, 2, 3, 4

Bu ders ait olduğu programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklere aşağıdaki şekilde katkı sağlamaktadır; (En düşük katkı düzeyi '0', en yüksek katkı düzeyi '3' olarak kabül edilmiştir.)


2
3 Üzerinden

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme


3
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,


1
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve/veya tüm bu ortamlarda liderlik rolünü üstlenebilme


0
3 Üzerinden

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,


0
3 Üzerinden

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel-nitel veriler ile destekleyip, bilişim ve iletişim teknolojileri ve yazılımları ileri düzeyde kullanarak, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara ulusal ve uluslararası platformlarda ile yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme


2
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme,


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.


0
3 Üzerinden

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu yeni ve karmaşık bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,


0
3 Üzerinden

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, değerlendirebilme, kullanabilme, analizini ve sentezini yapabilme,.


0
3 Üzerinden

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak geliştirme ve bunu ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ilerlemeye katkıda bulunabilme.


0
3 Üzerinden

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, uzman kişilere karşı görüşlerini savunabilme,bir yabancı dili de kullanarak etkin yazılı, sözlü, görsel iletişim kurabilme.


0
3 Üzerinden

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma.


0
3 Üzerinden

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme.


0
3 Üzerinden

Alanı ilgili konularda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.